(S)-1-甲基-3-吡咯烷醇  104641-59-0 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (S)-1-甲基-3-吡咯烷醇

CAS No.:  104641-59-0

结构式:  104641-59-0

分子式:  C5H11NO

分子量:  101.15

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(S)-1-甲基-3-吡咯烷醇

环丙酰胺 [6228-73-5]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

二丁基月桂酰谷氨酰胺 [63663-21-8]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

丙酮肟 [127-06-0]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

(S)-1-甲基-3-吡咯烷醇

Contact us

(S)-1-甲基-3-吡咯烷醇 104641-59-0 (S)-(+)-1-甲基-3-吡咯烷醇;(S)-(+)-1-甲基-3-羟基吡咯烷;(S)-(+)-1-甲基-3-羟基吡咯烷, 98%, E;(S)-3-羟基-1-甲基四氢吡咯;(S)-(+)-1-甲基-3-羟基吡咯烷,98%,EE99%;(S)-(+)-3-羟基-N-甲基吡咯烷;(S)-(+)-1-甲基-3-羟基吡咯烷(S)-1-甲基-3-吡咯烷醇;(S)-1-甲基吡咯烷-3-醇

(S)-1-甲基-3-吡咯烷醇 104641-59-0    104641-59-0|C5H11NO|(S)-1-甲基-3-吡咯烷醇|

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(S)-1-甲基-3-吡咯烷醇

2,5-双(4-氨基苯氧基)联苯(PAPB) [94148-67-1]

L(+)-2-氨基-4-溴丁酸氢溴酸盐 [15159-65-6]

硫酸铵 [7783-20-2]

2,2-联苯二甲酸酐 [6050-13-1]

溴吡斯的明 [101-26-8]

2,6-二甲氧基苯甲酸 [1466-76-8]

扎来普隆 [151319-34-5]

烯丙基三甲基氯化铵 [1516-27-4]

4R-Cis)-6-氰甲基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-乙酸叔丁酯 [125971-94-0]

N-甲基-N-(4-氨基苯氧乙基)-4-氨基苯乙胺 [115256-13-8]

盐酸齐拉西酮 [138982-67-9]

吡喹酮 [55268-74-1]

2-氯烟酸乙酯 [1452-94-4]

1,2,3-三甲氧基苯 [634-36-6]

9-咔唑乙醇 [1484-14-6]

盐酸帕唑帕尼 [635702-64-6]

对硝基苯酚 [100-02-7]

磺胺氯哒嗪 [80-32-0]

2-萘乙酮(2-乙酰基萘) [93-08-3]

3-氨基-3-苯基-1-丙醇 [14593-04-5]

双氯酚(禁进出口) [97-23-4]

3-氨基-6-甲基苯磺酰胺 [6973-09-7]

3-胍基-L-丙氨酸盐酸盐 [1482-99-1]

2-巯基烟酸 [38521-46-9]

(S)-2-氨甲基-1-Cbz-吡咯烷 [119020-03-0]

氯噻嗪 [58-94-6]

(S)-1-甲基-3-吡咯烷醇