(S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯  128544-06-9 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯

CAS No.:  128544-06-9

结构式:  128544-06-9

分子式:   C34H26O6S2

分子量:  594.71

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯

丙烯基乙醚 [928-55-2]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

环丙酰胺 [6228-73-5]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

(S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯

Contact us

(S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯 128544-06-9 (S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯

(S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯 128544-06-9    128544-06-9|C34H26O6S2|(S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯|(S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯|

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯

3b,5-二羟基-6b,7b:15b,16b-二亚甲基-5b-雄甾烷-17-酮 [82543-16-6]

5-氯-1-甲基咪唑 [872-49-1]

维库溴铵 [50700-72-6]

4-乙酰吡啶 [1122-54-9]

(1R,2S)-2-氟环丙胺对甲苯磺酸盐 [143062-84-4]

5-甲氧基吲哚 [1006-94-6]

异丁酸异丁酯 [97-85-8]

氯甲酰丁酸甲酯 [1501-26-4]

甲基三辛基氯化铵 [5137-55-3]

碘化亚铜 [1335-23-5]

盐酸去氧肾上腺素 [61-76-7]

DL-焦谷氨酸 [149-87-1]

邻甲基苯甲酰氯 [933-88-0]

比阿培南 [120410-24-4]

硫酸氯吡格雷 [120202-66-6]

对丁基环乙基碘苯 [114834-79-6]

氧嗪酸钾 [2207-75-2]

1,3-丙酮二羧酸二乙酯 [105-50-0]

甲基乙烯基二乙氧基硅烷 [5507-44-8]

藜芦醚 [91-16-7]

D-环己基甘氨酸 [14328-52-0]

苄基丙二酸二乙酯 [607-81-8]

硅藻土 [61790-53-2]

4-氯-2-氟苯甲酰氯 [394-39-8]

4-氨基-5-(乙基磺酰基)-2-甲氧基苯甲酸 [71675-87-1]

3-甲胺基丙胺 [6291-84-5]

(S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯