(S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯  128544-06-9 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯

CAS No.:  128544-06-9

结构式:  128544-06-9

分子式:   C34H26O6S2

分子量:  594.71

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

5-溴-2,4-二氯嘧啶 [36082-50-5]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

(S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯

Contact us

(S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯 128544-06-9 (S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯

(S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯 128544-06-9    128544-06-9|C34H26O6S2|(S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯|(S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯|

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯

洛索洛芬钠 [80382-23-6]

4-乙氧基吲哚 [23456-82-8]

邻氟氯苄 [345-35-7]

3-[3-氟-4-(4-吗啉基)苯基]-5-羟甲基-(5R)-2-恶唑烷酮 [168828-82-8]

L-正缬氨酸 [6600-40-4]

吲哚-4-甲酸甲酯-3-甲醛 [53462-88-7]

美沙拉嗪 [89-57-6]

3-硝基-4-氯苯甲酸 [96-99-1]

DL-色氨酸 [54-12-6]

2-甲基-2-丙基-1,3-丙二醇异丙基氨基甲酸单酯 [25462-17-3]

(R)-2-(甲氧基二苯甲基)吡咯烷 [948595-05-9]

5-氯-1-茚酮 [42348-86-7]

碘酸钙 [7789-80-2]

2,3-喹啉二羧酸(QDC) [643-38-9]

6-氰基吲哚 [15861-36-6]

双咪苯脲 [27885-92-3]

氨基甲酸乙酯 [51-79-6]

(R)-2-甲基-CBS-恶唑硼烷 [112022-83-0]

2-苯乙基异氰酸酯 [1943-82-4]

4-(反式-4-乙基环己基)苯酚 [89100-78-7]

4-苯基二苯甲酮 [2128-93-0]

盐酸利托君 [23239-51-2]

阿曲汀 [55079-83-9]

反-4-(4-丁基环己基)苯腈 [61204-00-0]

4'-乙基-4-氰基联苯 [58743-75-2]

6-氟靛红酸酐 [78755-94-9]

(S)-(+)-联萘酚二对甲苯磺酸酯