(11AR)-10,11,12,13-四氢-5-羟基-二茚并[7,1-DE:1',7'-FG][1,3,2]二氧磷杂八环-5-氧化物  1352810-35-5 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (11AR)-10,11,12,13-四氢-5-羟基-二茚并[7,1-DE:1',7'-FG][1,3,2]二氧磷杂八环-5-氧化物

CAS No.:  1352810-35-5

结构式:  1352810-35-5

分子式:  

分子量:  

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(11AR)-10,11,12,13-四氢-5-羟基-二茚并[7,1-DE:1',7'-FG][1,3,2]二氧磷杂八环-5-氧化物

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

三乙烯二胺 [280-57-9]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

吩嗪 [92-82-0]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

(11AR)-10,11,12,13-四氢-5-羟基-二茚并[7,1-DE:1',7'-FG][1,3,2]二氧磷杂八环-5-氧化物

Contact us

(11AR)-10,11,12,13-四氢-5-羟基-二茚并[7,1-DE:1',7'-FG][1,3,2]二氧磷杂八环-5-氧化物 1352810-35-5 (11AR)-10,11,12,13-四氢-5-羟基-二茚并[7,1-DE:1',7'-FG][1,3,2]二氧磷杂八环-5-氧化物;(R)-螺环二酚膦酸酯

(11AR)-10,11,12,13-四氢-5-羟基-二茚并[7,1-DE:1',7'-FG][1,3,2]二氧磷杂八环-5-氧化物 1352810-35-5    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(11AR)-10,11,12,13-四氢-5-羟基-二茚并[7,1-DE:1',7'-FG][1,3,2]二氧磷杂八环-5-氧化物

4,5-二甲基-1H-咪唑-2-甲醛 [118474-44-5]

4-氯-8-三氟甲氧基-2-三氟甲基喹啉 [306935-27-3]

2,6-二甲基苯乙醇 [30595-80-3]

(S)-6-(吡咯烷-2-基)吡啶-3-甲腈 [1213447-26-7]

1-苄基-3-(氯甲基)-1H-吲唑 [131427-22-0]

4-(4-吡啶基)-1-丁醇盐酸盐 [90642-84-5]

2-(2,2-二甲基丙酰氧基甲基)噻唑-4-甲酸 [221322-07-2]

1,3-二甲基-4-氨基哌啶 [30648-81-8]

苄基吡啶-2-基甲胺 [18081-89-5]

3,5-二氟-4-(4-吗啉基)苯硼酸频哪醇酯 [1313738-69-0]

单盐酸氟西泮胶囊 [36105-20-1]

2-(4-氯苯氧基)苯乙酸 [25563-04-6]

(S)-3-(甲氧基甲基)吡咯烷盐酸盐 [1421050-43-2]

4-甲基苯并噻唑 [3048-48-4]

2-苯基吡咯 [3042-22-6]

异膦基聚羧酸 溶液 [162354-96-3]

(5-氯-1-苯并噻吩-3-基)甲醇 [306934-93-0]

黏蒿三烯 [29548-02-5]

4-氨基-1-苄基吡唑 [28466-62-8]

2,2-氨二基双(丙-1-醇) [2294-46-4]

2-羟基乙基异丙基硫醚 [40811-49-2]

2,3,9,10,16,17,23,24-八(辛氧基)-29H,31H-酞菁二氢氧化硅 [118401-72-2]

1,8-双(三氯甲硅烷基)辛烷 [52217-53-5]

试卤灵-Β-D-葡糖苷酸钠盐 [125440-91-7]

Α-辛基-Ω-羟基聚氧乙烯磷酸酯钾 聚环氧乙烷辛酸磷酸酯钾 [73018-34-5]

丙二醇单肉豆蔻醇醚乙酸酯 [135326-54-4]

(11AR)-10,11,12,13-四氢-5-羟基-二茚并[7,1-DE:1',7'-FG][1,3,2]二氧磷杂八环-5-氧化物