β-溴代异丙基苯  1459-00-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  β-溴代异丙基苯

CAS No.:  1459-00-3

结构式:  1459-00-3

分子式:  C9H11Br

分子量:  199.09

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

β-溴代异丙基苯

吩嗪 [92-82-0]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

轮环藤宁 [294-90-6]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

β-溴代异丙基苯

Contact us

β-溴代异丙基苯 1459-00-3 β-溴代异丙基苯;1-溴-2-苯基丙烷;1-溴-2-苯基丙烷,97%;Β-溴代异丙基苯;B-溴代异丙基苯;Β-溴代苯丙烷

β-溴代异丙基苯 1459-00-3    1459-00-3|C9H11Br|β-溴代异丙基苯;1-溴-2-苯基丙烷;1-溴-2-苯基丙烷,97%;Β-溴代异丙基苯;B-溴代异丙基苯

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

β-溴代异丙基苯

4,4'-[(苯基亚膦酰)双(4,1-苯氧基)]双苯胺 [121566-10-7]

4,8-二羟基喹啉-2-甲酸 [59-00-7]

(S)-1-Amino-3-chloro-2-propanol [53494-57-8]

6-巯基己-1-醇 [1633-78-9]

3-(3-甲氧基丙氧基)-4-甲氧基苯甲醛 [172900-75-3]

肉豆蔻酸异丙酯 [110-27-0]

4-乙氧基氯丁烷 [36865-43-7]

碳酸镉 [513-78-0]

2-(3,4-二甲氧基苯基)乙基异硫代氰酸酯 [21714-25-0]

叔丁乙酸甲酯 [10250-48-3]

N-异丙基邻苯二甲酰亚胺 [304-17-6]

N-(2-苯乙基)乙酰胺 [877-95-2]

伐普肽 [103222-11-3]

3-乙酰-1-(苯磺酰基)吡咯 [81453-98-7]

3-(乙氧基羰基)异氰酸苯酯 [67531-68-4]

2-乙酰胺基-2-脱氧-D-半乳糖 [14215-68-0]

2-乙酰氨基-3,4,6-三-O-乙酰-2-脱氧-Α-D-吡喃葡萄糖酰基氯 [3068-34-6]

N-乙酰-D-半乳糖胺 [1811-31-0]

胰高血糖素样肽1(7-36)酰胺(人) [107444-51-9]

2,8-二甲基喹啉 [1463-17-8]

2-苯氧乙基溴 [589-10-6]

N-苯基哌啶 [4096-20-2]

异丙基丙二酸二甲酯 [2917-78-4]

对叔丁基硫代苯甲酰胺 [57774-77-3]

没食子酸异丁酯 [3856-05-1]

5-氟吲哚-2-甲酸乙酯 [348-36-7]

β-溴代异丙基苯