(E)-3,5-二羟基-7-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉基]庚-6-烯酸乙酯  172336-32-2 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (E)-3,5-二羟基-7-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉基]庚-6-烯酸乙酯

CAS No.:  172336-32-2

结构式:  172336-32-2

分子式:  C27H28FNO4

分子量:  449.51

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(E)-3,5-二羟基-7-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉基]庚-6-烯酸乙酯

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

5-溴-2,4-二氯嘧啶 [36082-50-5]

环丙酰胺 [6228-73-5]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

三乙烯二胺 [280-57-9]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

(E)-3,5-二羟基-7-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉基]庚-6-烯酸乙酯

Contact us

(E)-3,5-二羟基-7-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉基]庚-6-烯酸乙酯 172336-32-2 (E)-3,5-二羟基-7-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉基]庚-6-烯酸乙酯

(E)-3,5-二羟基-7-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉基]庚-6-烯酸乙酯 172336-32-2    172336-32-2|C27H28FNO4|(E)-3,5-二羟基-7-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉基]庚-6-烯酸乙酯 |

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(E)-3,5-二羟基-7-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉基]庚-6-烯酸乙酯

米托坦 [53-19-0]

6-氯-2-萘硫酚 [392330-26-6]

香兰素 [121-33-5]

L-肌肽锌 [107667-60-7]

环吡酮胺 [29342-05-0]

2.4-二甲基-5-乙酰基噻唑 [38205-60-6]

6-氯-2-萘磺酰氯 [102153-63-9]

N-苯基甲磺酰胺 [1197-22-4]

2,3,5,6-四氯吡啶 [2402-79-1]

5-甲酰氨基-1-(2-甲酰氧乙基)吡唑 [116856-18-9]

氨 [7664-41-7]

对异丙基苯甲醛 [122-03-2]

依托度酸甲酯 [122188-02-7]

烯丙基三甲基氯化铵 [1516-27-4]

2,4-二羟基苯乙酮 [89-84-9]

磺胺二甲嘧啶 [57-68-1]

糠基甲基硫醚 [1438-91-1]

6-溴-N-甲基-2-萘甲酰胺 [426219-35-4]

1-萘甲醛 [66-77-3]

盐酸地布卡因 [61-12-1]

1-氨基环丙甲醇 [107017-72-1]

安宫黄体酮 [71-58-9]

双(三苯基正膦基)氯化铵 [21050-13-5]

阿奇霉素 [83905-01-5]

9-蒽甲酸 [723-62-6]

更昔洛韦 [82410-32-0]

(E)-3,5-二羟基-7-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉基]庚-6-烯酸乙酯