(S)-2-苄基琥珀酸-1-甲酯  182247-45-6 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (S)-2-苄基琥珀酸-1-甲酯

CAS No.:  182247-45-6

结构式:  182247-45-6

分子式:  C12H14O4

分子量:  222.24

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(S)-2-苄基琥珀酸-1-甲酯

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

环丙胺 [765-30-0]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

(S)-2-苄基琥珀酸-1-甲酯

Contact us

(S)-2-苄基琥珀酸-1-甲酯 182247-45-6 (S)-2-苄基琥珀酸-1-甲酯;(3R)-3-苄基-4-甲氧基-4-氧代丁酸;(S)-(-)-2-苄基琥珀酸-1-价值;(S)-(-)-2-苄基琥珀酸-1-甲酯, 98+%, EE 98+%;2-苄基琥珀酸-1-甲酯;(S)-(-)-2-苄基琥珀酸-1

(S)-2-苄基琥珀酸-1-甲酯 182247-45-6    182247-45-6|C12H14O4|(S)-2-苄基琥珀酸-1-甲酯

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(S)-2-苄基琥珀酸-1-甲酯

4-氯-5-羟基3(2H)-哒嗪 [64178-58-1]

(R)-2-己基胺 [70095-40-8]

乳清酸钾 [24598-73-0]

乳清酸镁 [34717-03-8]

3-Boc-氨甲基吡咯烷 [149366-79-0]

6-氯-2,3-二苯基咪唑并[1,2-B]哒嗪 [873913-87-2]

三碘代甲状腺素钠盐 [55-06-1]

4,5-二氯-2-(4-三氟甲基苯基)哒嗪-3-酮 [62436-07-1]

5-溴-2-氟吡啶-3-硼酸频哪醇酯 [1073353-50-0]

氯化硝基四氮唑兰 [298-83-9]

4,5-二溴-2-苯基-2,3-二氢哒嗪-3-酮 [14305-08-9]

螺[吲哚啉-3,4'-哌啶]-1'-羧酸苄酯 [167484-18-6]

5-[2-环丙基-1-(2-氟苯基)-2-氧代乙基]-5,6,7,7A-四氢噻吩并[3,2-C]吡啶-2(4H)-酮 [150322-38-6]

3,4,5-三氯哒嗪 [14161-11-6]

2-氯-3-氟-6-甲基吡啶 [374633-32-6]

3-氨甲基苯甲酸盐酸盐 [876-03-9]

2-氯-6-三氟甲基吡啶 [39890-95-4]

3,4,6-三氯哒嗪 [6082-66-2]

2-氟-4-碘吡啶 [22282-70-8]

N-BOC-(S)环丙苯胺苯醚醇 [406681-37-6]

1-苄基吡咯烷-3-羧酸乙酯 [5747-92-2]

2-氯噻吩-3-硼酸 [177734-82-6]

双乙酰乙酰-2-氯-5-甲基对苯二胺 [41131-65-1]

2-氨基-5-溴-3-硝基-4-甲基吡啶 [100367-40-6]

2-氯-4-氨基苯胺 [615-66-7]

右旋1-苯乙醇 [1445-91-6]

(S)-2-苄基琥珀酸-1-甲酯