D-半胱氨酸盐酸盐单水合物  207121-46-8 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  D-半胱氨酸盐酸盐单水合物

CAS No.:  207121-46-8

结构式:  207121-46-8

分子式:  C3H8ClNO2S

分子量:  157.62

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

D-半胱氨酸盐酸盐单水合物

二氨基马来腈 [1187-42-4]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

D-半胱氨酸盐酸盐单水合物

Contact us

D-半胱氨酸盐酸盐单水合物 207121-46-8 一水合D-半胱氨酸盐酸盐;D-半胱氨酸盐酸盐一水合物;一水合D-半胱氨酸盐酸盐;

D-半胱氨酸盐酸盐单水合物 207121-46-8    207121-46-8|C3H8ClNO2S|D-半胱氨酸盐酸盐单水合物|

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

D-半胱氨酸盐酸盐单水合物

萘普生钠 [26159-34-2]

盐酸地布卡因 [61-12-1]

2-溴甲基萘 [939-26-4]

糠基硫醇 [513-86-0]

[[苄氧羰基]氨基](羟基)乙酸 [56538-57-9]

L-肌肽锌 [107667-60-7]

4-乙酰基-2,3,4,5-四氢-1H-1,4-苯并二氮杂卓 [57756-36-2]

2-[4-[(甲磺酰)氧]苯基]-苯并[b]噻吩-6-醇6-甲烷磺酸84449-65-0 [84449-65-0]

甲酸 [64-18-6]

1,2,4-苯三酚醋酸酯 [613-03-6]

(2R)-2-氨甲酰基吡咯烷-1-甲酸叔丁酯 [35150-07-3]

2-[2-(3-甲氧基苯基)-乙基]-苯酚 [167145-13-3]

1-萘乙酸 [86-87-3]

对氨基苯酚 [123-30-8]

双氯酚(禁进出口) [97-23-4]

2-苯基-1,3-丙二醇 [1570-95-2]

2,3,5,6-四氯吡啶 [2402-79-1]

(R)-(-)-3-羟基丁酸乙酯 [24915-95-5]

2-[4-(苯甲酰氧基)苯基]-苯并[b]噻吩-6-醇ol 6-乙脂 84449-63-8 [84449-63-8]

2-氨基-4,6-二甲氧基嘧啶 [36315-01-2]

(R)-(+)-alpha-氨基-gamma-丁内酯盐酸盐 [104347-13-9]

替米考星磷酸盐 [137330-13-3]

S-2-苯基丙酸 [7782-24-3]

二氟一氯乙烷(禁出口) [75-68-3]

二氟甲烷 [75-10-5]

4-甲基-2酮基戊酸钙 [51828-95-6]

D-半胱氨酸盐酸盐单水合物