β-萘肼  2243-57-4 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  β-萘肼

CAS No.:  2243-57-4

结构式:  2243-57-4

分子式:  C10H10N2

分子量:  158.2

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

β-萘肼

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

环丙酰胺 [6228-73-5]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

二丁基异辛酰谷氨酰胺 [486455-65-6]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

β-萘肼

Contact us

β-萘肼 2243-57-4 beta-萘肼;2-萘肼

β-萘肼 2243-57-4 萘肼 beta-萘肼 2-萘肼 beta-萘肼;2-萘肼

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

β-萘肼

2-乙氧基苯并咪唑-4-羧酸甲酯 [150058-27-8]

1,4-屈二酮 [100900-16-1]

四溴苯酐 [632-79-1]

4-乙氧羰基-3-乙氧基苯乙酸 [99469-99-5]

(4R,5S,6S)-6-[(1R)-1-羟乙基]-3-二苯基磷酰氧基-2-青霉烯-2羧酸对硝基苄基酯 [90776-59-3]

对乙基苯甲酸 [619-64-7]

异丁酸异丁酯 [97-85-8]

D-色氨酸 [153-94-6]

培美曲塞二钠盐 [137281-23-3]

依来曲普坦 [143322-58-1]

苯硼酸 [98-80-6]

二甲基丙二酸二乙酯 [1619-62-1]

多佐胺 [120279-96-1]

对甲氧基苯乙酮 [100-06-1]

L-谷氨酸盐酸盐 [138-15-8]

三氯乙腈 [545-06-2]

D-天门冬氨酸 [1783-96-6]

S-(-)-3-叔丁胺基-1,2-丙二醇 [30315-46-9]

2,5-二氯-3-乙酰基噻吩 [36157-40-1]

甲基帕罗西汀 [110429-36-2]

3,3-二苯基丙腈 [2286-54-6]

1H-咪唑-4-甲酸 [1072-84-0]

盐酸马尼地平 [89226-75-5]

N-乙酰-L-半胱氨酸 [616-91-1]

六氯三聚磷腈 [940-71-6]

三苯甲基坎地沙坦西来替昔酯 [170791-09-0]

β-萘肼