(1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺  29841-69-8 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺

CAS No.:  29841-69-8

结构式:  29841-69-8

分子式:  C14H16N2

分子量:  212.29

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

环丙酰胺 [6228-73-5]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

轮环藤宁 [294-90-6]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

环丙胺 [765-30-0]

吩嗪 [92-82-0]

(1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺

Contact us

(1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺 29841-69-8 (1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺;(1S,2S)-(-)-1,2-二苯基乙二胺;(1S,2S)-(+)-1,2-二苯基-1,2-乙烷二胺;(1S,2S)-(-)-1,2-二苯基-1,2-乙二胺;(1S,2S)-(+)-1,2-二苯基-1,2-乙二胺,97%;(1S,2S)-二苯基乙二胺;1S,2S-二苯基乙胺;(1R)-1-苯基乙二胺

(1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺 29841-69-8    (1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺|(1S,2S)-(-)-1,2-二苯基乙二胺|(1S,2S)-(+)-1,2-二苯基-1,2-乙烷二胺|(1S,2S)-(-)-1,2-二苯基-1,2-乙二胺|(1S,2S)-(+)-1,2-二苯基-1,2-乙二胺,97%;(1S,2S)-二苯基乙二胺

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺

硫氰酸钠 [540-72-7]

3-氟-4-氧代哌啶-1-甲酸叔丁酯 [21108-50-8]

6-甲基吲哚啉 [86911-82-2]

5-吲哚甲醛 [1196-69-6]

L-盐酸半胱氨酸一水物 [7048-04-6]

D-别异亮氨酸 [1509-35-9]

5,6-二甲基苯并咪唑 [582-60-5]

6-甲基-2-吲哚酮 [56341-38-9]

对氯苯甲酸 [74-11-3]

反式对氨基环己醇 [27489-62-9]

戊基环己基碘苯 [116963-80-5]

D-赖氨酸盐酸盐 [7274-88-6]

氢溴酸常山酮 [55837-20-2]

5-羧基吲哚啉 [15861-30-0]

N-(4-氰基-3-三氟甲基苯基)甲基丙烯酰胺 [90357-53-2]

L-环己基甘氨酸 [14328-51-9]

N-乙酰基吲哚酮 [21905-78-2]

2-氧化吲哚-4-甲酸甲酯 [90924-46-2]

反式-4-戊基环己基苯甲酸 [65355-30-8]

2,2',4,4'-四羟基二苯甲酮 [131-55-5]

4-(4-羟基苯基)环己酮 [105640-07-1]

2,3-吡嗪二羧酸酐 [4744-50-7]

5-硝基吲哚 [6146-52-7]

6-甲氧基吲哚啉 [7556-47-0]

N-苄基哌啶酮 [3612-20-2]

叔丁基氢醌 [1948-33-0]

(1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺