(Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-三苯甲氧亚氨基乙酸  3164-85-0 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-三苯甲氧亚氨基乙酸

CAS No.:  3164-85-0

结构式:  3164-85-0

分子式:  C24H19N3O3S

分子量:  182.3

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-三苯甲氧亚氨基乙酸

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

环丙酰胺 [6228-73-5]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

轮环藤宁 [294-90-6]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

(Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-三苯甲氧亚氨基乙酸

Contact us

(Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-三苯甲氧亚氨基乙酸 3164-85-0 异辛酸钾;2-乙基己酸钾盐;2-乙基己酸钾;2-乙基己酸钾水合物;2-乙基己酸钾, 75% W/W, 99.9% (METALS BASIS);2-乙基己酸钾水合物,95%;2-乙基己酸钾, 99.9% (METALS BASIS), 75% W/W溶液;异锌酸钾

(Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-三苯甲氧亚氨基乙酸 3164-85-0    (Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-三苯甲氧亚氨基乙酸

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-三苯甲氧亚氨基乙酸

紫檀茋 [537-42-8]

5-降冰片烯-2-醇 [13080-90-5]

碘乙酰胺 [144-48-9]

DSD酸 [81-11-8]

8-羟基喹啉硫酸盐 [207386-91-2]

1,3-二(三羟甲基甲氨基)丙烷 [64431-96-5]

2-氯-5-硝基苯胺 [6283-25-6]

2-甲氨基-5-氯二苯甲酮 [1022-13-5]

2,3,4-三氟苯胺 [3862-73-5]

N-羟乙基苯胺 [122-98-5]

重氮乙酸乙酯 [623-73-4]

西力士 [171596-29-5]

1,1,3-三溴丙酮 [3475-39-6]

3-甲基苯硫酚 [108-40-7]

对溴苯甲酸乙酯 [5798-75-4]

3-苄氧基溴苄 [1700-31-8]

4-十二烷基苯胺 [104-42-7]

环戊甲醇 [3637-61-4]

2,6-二氯苯并恶唑 [3621-82-7]

2,4,5-三氟溴苯 [327-52-6]

2-氟-5-溴溴苄 [99725-12-9]

对甲基苄胺 [104-84-7]

邻溴甲苯 [95-46-5]

间二苄硫醇 [41563-69-3]

吲哚 [120-72-9]

2-羟基吡嗪 [6270-63-9]

(Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-三苯甲氧亚氨基乙酸