HCTU6-氯苯并三氮唑-1,1,3,3-四甲基脲六氟磷酸酯  330645-87-9 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  HCTU6-氯苯并三氮唑-1,1,3,3-四甲基脲六氟磷酸酯

CAS No.:  330645-87-9

结构式:  330645-87-9

分子式:  C11H15ClF6N5OP

分子量:  413.69

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

HCTU6-氯苯并三氮唑-1,1,3,3-四甲基脲六氟磷酸酯

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

吩嗪 [92-82-0]

丙酮肟 [127-06-0]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

环丙酰胺 [6228-73-5]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

HCTU6-氯苯并三氮唑-1,1,3,3-四甲基脲六氟磷酸酯

Contact us

HCTU6-氯苯并三氮唑-1,1,3,3-四甲基脲六氟磷酸酯 330645-87-9 6-氯苯并三氮唑-1,1,3,3-四甲基脲六氟磷酸酯;HCTU;O-(6-氯-1-苯并三氮唑-1-基)-N,N,N,N-四甲基脲六氟磷酸;O-(6-氯-1-苯并三氮唑-1-基)-N,N,N,N-四甲基脲六氟磷酸酯;HCTU6-氯苯并三氮唑-1,1,3,3-四甲基脲六氟磷酸酯;O-(6-氯-1-苯并三氮唑-1-基)-N,N,N,N-四甲基脲六氟磷酸酯,98+%(HPLC);O-(6-氯-1H-苯并三唑-1-基)-N,N,N,N-四甲基异脲六氟磷酸;6-氯苯并三氮唑-1,1,3,3-四甲基脲六氟磷酸盐

HCTU6-氯苯并三氮唑-1,1,3,3-四甲基脲六氟磷酸酯 330645-87-9    330645-87-9|C11H15ClF6N5OP|HCTU6-氯苯并三氮唑-1,1,3,3-四甲基脲六氟磷酸酯|

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

HCTU6-氯苯并三氮唑-1,1,3,3-四甲基脲六氟磷酸酯

2-氨基-4-甲基苯甲腈 [26830-96-6]

5-氟-2-三氟甲基苯甲腈 [240800-45-7]

2,5-二氟-4-甲氧基苯腈 [1007605-44-8]

汉防己甲素 [518-34-3]

苯甲酰苯巴比妥(毒品) [744-80-9]

左旋多巴 [79547-78-7]

2',4'-二氯苯戊酮 [61023-66-3]

β-吡喃葡三糖 [3256-04-0]

头孢唑肟钠 [68401-82-1]

2-氟-6-苯氧基苯甲腈 [175204-06-5]

2,4-二氟苯甲酸钠 [1765-08-8]

4-硝基-2-(三氟甲基)苯腈 [320-47-8]

2-甲基-3-溴苯甲酸甲酯 [99548-54-6]

2-氯-5-甲基苯甲酸 [6342-60-5]

3-溴-4-氯苯甲酸 [42860-10-6]

戊烷基-2-乙酰氨基-2-脱氧-β-D-葡萄糖苷 [94483-64-4]

抗黴素A1 [642-15-9]

培哚普利 [82834-16-0]

增糖胺 [47000-92-0]

灵芝酸A [81907-62-2]

5-氟-2-硝基苯甲腈 [50594-78-0]

4-苯硫基苯甲醇 [6317-56-2]

马尼地平 [120092-68-4]

2-硝基二苯砜 [31515-43-2]

对醛基苯甲酸 [619-66-9]

苯甲酰腺嘌呤核苷 [4546-55-8]

HCTU6-氯苯并三氮唑-1,1,3,3-四甲基脲六氟磷酸酯