(Z)-9-十八烯酸-十二烷基酯  36078-10-1 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (Z)-9-十八烯酸-十二烷基酯

CAS No.:  36078-10-1

结构式:  36078-10-1

分子式:  C30H58O2

分子量:  450.78

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(Z)-9-十八烯酸-十二烷基酯

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

二丁基月桂酰谷氨酰胺 [63663-21-8]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

吩嗪 [92-82-0]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

(Z)-9-十八烯酸-十二烷基酯

Contact us

(Z)-9-十八烯酸-十二烷基酯 36078-10-1 (Z)-9-十八烯酸-十二烷基酯;月桂醇油酸酯

(Z)-9-十八烯酸-十二烷基酯 36078-10-1    36078-10-1|C30H58O2|(Z)-9-十八烯酸-十二烷基酯|

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(Z)-9-十八烯酸-十二烷基酯

四氟硼酸三叔丁基膦 [131274-22-1]

錫酸鋇 [12009-18-6]

二甘醇酸 [110-99-6]

双(2-二苯基磷苯基)醚 [166330-10-5]

松油醇 [8000-41-7]

苯甲醚 [100-66-3]

2-溴十六烷酸 [18263-25-7]

2,6-二氯乙酰苯胺 [17700-54-8]

3,5-二-叔-丁基-4-羟基苯乙腈 [1611-07-0]

二甲氨基甲酰氯 [79-44-7]

二甲基氧化锡 [2273-45-2]

2-十一醇 [1653-30-1]

三苄基氯化锡 [3151-41-5]

碘苯腈 [1689-83-4]

乙酸丁酯 [123-86-4]

2-氟-5-硝基苯腈 [17417-09-3]

山梨醇 [50-70-4]

苯醌 [106-51-4]

1-碘-4-异丙基苯 [17356-09-1]

2,4-二氯苯甲醛 [874-42-0]

1-氯丙烷 [540-54-5]

异丙基苯 [98-82-8]

3,4-二甲基噻吩-2,5-二羰基腈, 98+% [175205-73-9]

九水硫化钠 [1313-84-4]

乙烯基环戊醇 [17356-19-3]

紫脲酸铵 [3051-09-0]

(Z)-9-十八烯酸-十二烷基酯