1,2,3,4-O-四乙酰基-6-O-三苯甲基-BETA-D-吡喃葡萄糖  37074-90-1 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  1,2,3,4-O-四乙酰基-6-O-三苯甲基-BETA-D-吡喃葡萄糖

CAS No.:  37074-90-1

结构式:  37074-90-1

分子式:  C33H34O10

分子量:  590.62

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

1,2,3,4-O-四乙酰基-6-O-三苯甲基-BETA-D-吡喃葡萄糖

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

吩嗪 [92-82-0]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

5-溴-2,4-二氯嘧啶 [36082-50-5]

1,2,3,4-O-四乙酰基-6-O-三苯甲基-BETA-D-吡喃葡萄糖

Contact us

1,2,3,4-O-四乙酰基-6-O-三苯甲基-BETA-D-吡喃葡萄糖 37074-90-1 1,2,3,4-O-四乙酰基-6-O-三苯甲基-BETA-D-吡喃葡萄糖

1,2,3,4-O-四乙酰基-6-O-三苯甲基-BETA-D-吡喃葡萄糖 37074-90-1    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

1,2,3,4-O-四乙酰基-6-O-三苯甲基-BETA-D-吡喃葡萄糖

4-羟基-6-甲氧基香豆素 [13252-84-1]

5-溴-1H-吡咯并[2,3-B]吡啶-3-甲醛 [757978-33-9]

(2,3-二氟苄基)肼 [627076-26-0]

4-(甲苯-4-磺酰氧)哌啶-1-羧酸叔丁酯 [118811-07-7]

活性红180 [72828-03-6]

3-(2-氧代-2H-苯并哌喃-3-基)苯甲酸 [443292-41-9]

3-溴-2-乙氧基吡啶,95% [57883-25-7]

5,6,7,8-四氢-3-甲基-6-(2-丙烯-1-基)-吡啶并[4,3-D]嘧啶-2,4(1H,3H)-二酮 [792881-35-7]

5-溴-4H-[1,2,4]噻唑-3-羧酸甲酯 [704911-47-7]

2,4-二羟基-5-甲氧基苯甲醛 [51061-83-7]

六氟磷酸亚硝 [16921-91-8]

二丁基二硫代二锡硫烷 [15666-29-2]

亚麻子油与1,2,3-丙三醇、1,3-苯二甲酸、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、大豆油、1,4-苯二甲酸和乙烯基甲基苯的聚合物 [68458-31-1]

5-乙酰基-2-吡嗪羧酸 [118543-96-7]

2-溴甲基_唑 [1065073-35-9]

4,6-二羟基-5-甲基嘧啶 [18337-63-8]

烟酸乙酯-D4 [66148-16-1]

甘油缩甲醛 [5464-28-8]

3, 5, 3', 5'-四甲基-1H,1'H-[4, 4']联吡唑 [4054-67-5]

二壬基酚聚醚-7 磷酸酯 [66172-78-9]

B-(6,9-二苯基-9H-咔唑-3-基)硼酸 [1133058-06-6]

反-4-[5-(4-乙基环己基)-2-嘧啶基]苯甲腈 [72785-11-6]

三甲基戊二醇/己二酸/异壬酸共聚物 [200512-90-9]

右旋兰索拉唑 [138530-94-6]

聚(脱氧肌苷-脱氧胞苷)酸钠盐(-20℃) [118578-37-3]

美喹多司 [16915-79-0]

1,2,3,4-O-四乙酰基-6-O-三苯甲基-BETA-D-吡喃葡萄糖