DL-肉碱  406-76-8 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:   DL-肉碱

CAS No.:  406-76-8

结构式:  406-76-8

分子式:  C7H15NO3

分子量:  161.2

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

DL-肉碱

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

丙酮肟 [127-06-0]

轮环藤宁 [294-90-6]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

三乙烯二胺 [280-57-9]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

DL-肉碱

Contact us

DL-肉碱  406-76-8 DL-肉碱盐酸盐;DL-肉碱

DL-肉碱  406-76-8    DL-肉碱盐酸盐|DL-肉碱

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

DL-肉碱

苯芴醇 [82186-77-4]

(S)-3-氨基-2-(叔丁氧羰基氨基)丙酸 [73259-81-1]

L-焦谷氨醇 [17342-08-4]

L-硫代脯氨酸 [34592-47-7]

酞酰亚胺钾 [1074-82-4]

间苯氧基苯甲醛 [39515-51-0]

L-肌肽锌 [107667-60-7]

头孢噻肟钠 [64485-93-4]

N-(2-羟基乙基)-2-[4-(2-甲基丙基)苯基]丙酰胺 [83394-44-9]

苯乙酮 [98-86-2]

2-乙基-5-硝基苯胺 [20191-74-6]

6-氨基-1-甲基脲嘧啶,1-甲基-6-氨基脲嘧啶 [2434-53-9]

2-溴萘 [580-13-2]

酚酞 [77-09-8]

乙烯基乙醚(危险化学品) [109-92-2]

克拉霉素 [81103-11-9]

盐酸右美托咪定 [145108-58-3]

盐酸奥扎格雷 [78712-43-3]

3,3'-二硝基二苯二硫醚 [537-91-7]

(E)-3,5-二羟基-7-[2-环丙基-4-(4-氟苯基)-3-喹啉基]庚-6-烯酸乙酯 [172336-32-2]

叔丁氧羰基-D-2,4-二氨基丁酸 [80445-78-9]

5―(4―氯丁基)―1―环己基―1H―四氮唑 [73693-42-5]

3-甲胺基哌啶双盐酸盐 [127294-77-3]

氟化钾(禁出口) [7789-23-3]

二乙烯基乙二醇 [1069-23-4]

1,1,3-三氯丙酮 [921-03-9]

DL-肉碱