N-甲基-3-甲氧基苄胺  41789-95-1 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  N-甲基-3-甲氧基苄胺

CAS No.:  41789-95-1

结构式:  41789-95-1

分子式:  C9H13NO

分子量:  151.21

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

N-甲基-3-甲氧基苄胺

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

二丁基月桂酰谷氨酰胺 [63663-21-8]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

N-甲基-3-甲氧基苄胺

Contact us

N-甲基-3-甲氧基苄胺 41789-95-1 N-甲基-3-甲氧基苄胺;3-甲氧基-N-甲基苄胺;3-甲氧基-N-甲基苯甲基胺;3-甲氧基-N-甲基苯甲胺

N-甲基-3-甲氧基苄胺 41789-95-1    41789-95-1|C9H13NO|N-甲基-3-甲氧基苄胺|

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

N-甲基-3-甲氧基苄胺

多索茶碱 [69975-86-6]

4-甲硫基苯乙酸乙酯 [14062-27-2]

二环己基二硫 [2550-40-5]

2-羟基茴香硫醚 [1073-29-6]

杆菌肽锌 [1405-89-6]

(R)-(+)-4-氯-3-羟基丁酸乙酯 [90866-33-4]

氯虫苯甲酰胺 [500008-45-7]

2-丙基咪唑二羧酸 [58954-23-7]

3,5-二溴甲苯 [1611-92-3]

对溴苯甲醛 [1122-91-4]

氯氰碘柳胺 [57808-65-8]

2'-脱氧胞苷 [951-77-9]

对二甲氨基苯甲酸 [619-84-1]

4-三氟甲基茴香硫醚 [329-14-6]

2-氟苯胺 [348-54-9]

4-三氟甲氧基苯硫酚 [169685-29-4]

洛伐他汀 [75330-75-5]

2,4-二氯-5-氟苯乙酮 [704-10-9]

4-叔丁基苯硫酚 [2396-68-1]

乳酸甲氧苄啶 [23256-42-0]

5-氟-2-甲基溴苄 [261951-71-7]

4-巯基苯甲醇 [53339-53-0]

2-甲基噻唑 [3581-87-1]

盐酸二甲胺 [506-59-2]

甘氨酰胺盐酸盐 [1668-10-6]

2-乙基-3-甲氧基吡嗪 [25680-58-4]

N-甲基-3-甲氧基苄胺