(S)-1,2,3,4-四氢-3-异喹啉羧酸  41994-51-8 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (S)-1,2,3,4-四氢-3-异喹啉羧酸

CAS No.:  41994-51-8

结构式:  41994-51-8

分子式:  C10H11NO2

分子量:  177.2

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(S)-1,2,3,4-四氢-3-异喹啉羧酸

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

环丙酰胺 [6228-73-5]

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

丙酮肟 [127-06-0]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

二丁基月桂酰谷氨酰胺 [63663-21-8]

(S)-1,2,3,4-四氢-3-异喹啉羧酸

Contact us

(S)-1,2,3,4-四氢-3-异喹啉羧酸 41994-51-8 (S)-1,2,3,4-四氢-3-异喹啉羧酸;1,2,3,4-四氢-3-异喹啉羧酸;1,2,3,4-四氢异喹啉-3-甲酸盐酸盐;1,2,3,4-四氢-3-异喹啉羧酸盐酸盐

(S)-1,2,3,4-四氢-3-异喹啉羧酸 41994-51-8    41994-51-8|C10H11NO2|(S)-1,2,3,4-四氢-3-异喹啉羧酸|

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(S)-1,2,3,4-四氢-3-异喹啉羧酸

5-氨基-1-甲基-4-吡唑甲酰肼 [99347-21-4]

7-羟基香豆素 [93-35-6]

对氨基苯乙醚-3-磺酸 [6448-82-4]

溴化亚铜 [7787-70-4]

异丙氧基钾 [6831-82-9]

三苯基苄基溴化膦 [1449-46-3]

四苯基氯化 [2001-45-8]

2-(溴甲基)吡啶氢溴酸盐 [31106-82-8]

4-氨基-2,6-二氯吡啶 [2587-02-2]

三溴化磷 [7789-60-8]

1,2,4-苯三羧酸三甲酯 [2459-10-1]

乙酰丙酮铪 [17475-67-1]

2,5-二溴吡嗪 [23229-26-7]

2-溴-1-(5-苯基-2-噻酚)-1-乙酮 [10531-43-8]

三(8-羟基喹啉)-镓 [14642-34-3]

4-碘苯甲醛 [15164-44-0]

甲醇铯 [13106-69-9]

(S)-4-异丙基噻唑烷-2-硫 [76186-04-4]

四丙基溴化铵 [1941-30-6]

4-羟基-6-甲基香豆素 [13252-83-0]

乙醇碲 [2107-01-8]

无水氯化铜 [7447-39-4]

3,3-双(甲硫基)-2-[3-(三氟甲基)苯甲酰基]丙烯腈 [116492-97-8]

1-苯并噻吩 1-氧化物 [51500-42-6]

高氯酸银 [7783-93-9]

肉桂酰氯 [102-92-1]

(S)-1,2,3,4-四氢-3-异喹啉羧酸