1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖  4330-21-6 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

CAS No.:  4330-21-6

结构式:  4330-21-6

分子式:  C21H21ClO5

分子量:  388.84

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

丙酮肟 [127-06-0]

环丙胺 [765-30-0]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

Contact us

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖 4330-21-6 3,5-二-O-(对甲苯酰)-2-脱氧-Α-D-呋喃核糖氯;1-氯-3,5-二-O-(对甲苯甲酰基)-2-脱氧-D-核糖;1-氯-2-脱氧-ALPHA-D-赤式戊呋喃糖 3,5-双(4-甲基苯甲酸)酯;1-Α-氯-2-脱氧-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-D-核糖;3,5-二-O-(对甲苯甲酰基)-2-脱氧-D-呋喃核糖氯化物;1-氯-2-去氧-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-Α-D-呋喃核糖;1-A-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖 4330-21-6    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖

2,8-二氯喹啉-3-甲醛 [144918-96-7]

2-甲基-3,5-二氯-6-氨基吡啶 [22137-52-6]

2,6-二氯-3-(三氟甲基)吡啶 [55304-75-1]

二丙酮-D-葡萄糖 [14686-89-6]

4,4'-磺酰基二苯甲酸 [2449-35-6]

(R)-(-)-2-(4-甲氧基苯基)-1-甲基乙胺 [58993-79-6]

苯砜基甲基膦酸二乙酯 [56069-39-7]

5-溴-2-氯-1,3-苯并恶唑 [1030377-54-8]

EDTA, DISODIUM COBALTOUS SALT [24704-41-4]

2,6-二硝基苯酚 [573-56-8]

2-三氟甲基-2-丙醇 [507-52-8]

2-(吡啶-4-基)4-氨基噻唑 [89401-67-2]

5-肼基-2-甲基吡啶盐酸盐 [896133-77-0]

7-酮基辛酸 [14112-98-2]

N,N'-DICYANOETHYL-1,4-BUTANEDIAMINE [14209-32-6]

3-羟基丙酸苄酯 [14464-10-9]

1-茚满酮-5-羧酸甲酯 [68634-02-6]

4-硝基邻苯二甲酰亚胺 [105969-98-0]

多粘菌素 B [1404-26-8]

3,5-二氨基苯甲酸甲酯 [1949-55-9]

(S)-1,2,3,4-四氢-3-异喹啉羧酸叔丁酯盐酸盐 [77497-74-6]

3,3-二甲氧基环丙烷-1,1-二甲酸异丙酯 [115118-68-8]

4-氨基-3,5-二甲基异恶唑 [31329-64-3]

1-甲基丙炔胺 [30389-17-4]

HEXANEDIOIC ACID, POLYMER WITH 1,4-BUTANEDIOL AND 2,2-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIOL, ISONONYL [208945-12-4]

5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbaldehyde(SALTDATA: FREE) [878414-63-2]

1-Α-氯-3,5-二-O-对甲苯甲酰基-2-脱氧-D-呋喃核糖