1-O-甲基-3,5-二-O-(2,4-二氯苯甲基)-2-甲基-alpha-D-呋喃核糖苷  443642-31-7 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  1-O-甲基-3,5-二-O-(2,4-二氯苯甲基)-2-甲基-alpha-D-呋喃核糖苷

CAS No.:  443642-31-7

结构式:  443642-31-7

分子式:  C21H22Cl4O5

分子量:  496.21

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

1-O-甲基-3,5-二-O-(2,4-二氯苯甲基)-2-甲基-alpha-D-呋喃核糖苷

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

二丁基月桂酰谷氨酰胺 [63663-21-8]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

1-O-甲基-3,5-二-O-(2,4-二氯苯甲基)-2-甲基-alpha-D-呋喃核糖苷

Contact us

1-O-甲基-3,5-二-O-(2,4-二氯苯甲基)-2-甲基-alpha-D-呋喃核糖苷 443642-31-7 1-O-甲基-3,5-二-O-(2,4-二氯苯甲基)-2-甲基-alpha-D-呋喃核糖苷

1-O-甲基-3,5-二-O-(2,4-二氯苯甲基)-2-甲基-alpha-D-呋喃核糖苷 443642-31-7    443642-31-7|C21H22Cl4O5|1-O-甲基-3,5-二-O-(2,4-二氯苯甲基)-2-甲基-alpha-D-呋喃核糖苷|

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

1-O-甲基-3,5-二-O-(2,4-二氯苯甲基)-2-甲基-alpha-D-呋喃核糖苷

2,3-二甲基苯甲醛 [5779-93-1]

2-氯-4-硝基咪唑 [57531-37-0]

对乙基苯甲酰氯 [16331-45-6]

2-溴-5-氟苯甲醛 [94569-84-3]

4-溴-3-氟苯甲醛 [133059-43-5]

2,3-二甲氧基苯甲醛 [86-51-1]

3-氟-4-甲氧基苯甲醛 [351-54-2]

4-甲基-2-硝基苯腈 [26830-95-5]

3,4,5-三氟苯腈 [134227-45-5]

对硝基苯甲酸乙酯 [99-77-4]

丁烷基-α-D-葡萄糖苷 [25320-93-8]

降冰片烯-2,3-二羧基亚胺基叔丁基碳酸酯 [64205-15-8]

亚叶酸钙 [1492-18-8]

4-氰基苯甲醛 [105-07-7]

十二烷基-β-D-吡喃葡萄糖苷 [59122-55-3]

对氯苯甲腈 [623-03-0]

DL-蛋氨酸亚砜 [454-41-1]

十一烷基-β-D-硫代麦芽糖苷 [148565-57-5]

4-氯苯基甲基砜 [98-57-7]

2-溴碘苯 [583-55-1]

丁二酸 [110-15-6]

9-芴甲醇 [24324-17-2]

(2S,3S,5S)-5-叔丁氧基甲酰氨基-2-氨基-3-羟基-1,6-二苯基己烷琥珀酸盐 [183388-64-9]

石杉碱乙 [103548-82-9]

(2S,4S)-1- (苄氧羰基)-4 -羟基吡咯烷 2-羧酸 [13504-86-4]

芍药苷 [23180-57-6]

1-O-甲基-3,5-二-O-(2,4-二氯苯甲基)-2-甲基-alpha-D-呋喃核糖苷