4-Fluoro-1-iodo-2-methoxybenzene  450-90-8 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  4-Fluoro-1-iodo-2-methoxybenzene

CAS No.:  450-90-8

结构式:  450-90-8

分子式:  

分子量:  

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

4-Fluoro-1-iodo-2-methoxybenzene

丙酮肟 [127-06-0]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

4-Fluoro-1-iodo-2-methoxybenzene

Contact us

4-Fluoro-1-iodo-2-methoxybenzene 450-90-8 

4-Fluoro-1-iodo-2-methoxybenzene 450-90-8    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

4-Fluoro-1-iodo-2-methoxybenzene

三苯甲基-L-丝氨酸三乙胺复合物(1:1) [111061-44-0]

2-(4-氯苯乙酰基)苯甲酸 [53242-76-5]

喹啉-3-基甲醇 [13669-51-7]

反式-1,2-环丁二酸 [1124-13-6]

EZATIOSTAT游离的 [168682-53-9]

2-甲氧基丙醇 [116422-39-0]

四丁基次亚磷酸铵 [132219-13-7]

PotassiuM p-Tolyl Sulfate [91978-69-7]

吡唑-3,5-二羧酸二甲酯 [4077-76-3]

乙基奎宁环-4-羧酸酯 [22766-68-3]

5-溴乙酰基-2-羟基苯甲醛 [115787-50-3]

3,3-二乙氧基-1-丙烯基硼酸频哪醇醚(E)+(Z) [153737-25-8]

(-)-伊洛福芬 [158440-71-2]

5-溴-2-羟基烟酸甲酯 [120034-05-1]

2,46-三甲基-环三硅氧烷 [13269-39-1]

甘氨酰-L-丝氨酸 [7361-43-5]

五氟苯酚二乙基三甲基烯酯 [306-91-2]

咪唑-5-基硼酸 [943138-65-6]

6-溴-4-甲基喹啉 [41037-28-9]

依酚氯铵 [116-38-1]

1-(FMOC-氨基)环己羧酸 [162648-54-6]

2,6-二异丙基-1,4-苯醌(丙泊酚杂质J) [1988-11-0]

2-甲基呋喃-5-硼酸频哪醇酯 [338998-93-9]

BOC-4-甲基-DL-色氨酸 [1219232-56-0]

4H-1,3-BENZODIOXIN-4-ONE [6009-10-5]

内消旋-1,2:3,4-二环氧丁烷 [564-00-1]

4-Fluoro-1-iodo-2-methoxybenzene