FMOC-D-环丁基丙氨酸  478183-63-0 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  FMOC-D-环丁基丙氨酸

CAS No.:  478183-63-0

结构式:  478183-63-0

分子式:  C22H23 N O4

分子量:  365.42

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

FMOC-D-环丁基丙氨酸

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

环丙酰胺 [6228-73-5]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

轮环藤宁 [294-90-6]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

FMOC-D-环丁基丙氨酸

Contact us

FMOC-D-环丁基丙氨酸 478183-63-0 FMOC-D-环丁基丙氨酸

FMOC-D-环丁基丙氨酸 478183-63-0    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

FMOC-D-环丁基丙氨酸

2,5-二甲基-4-羟基甲基吡咯-3-羧酸甲酯 [175276-58-1]

2-(3-溴苯基)-1,3,4-恶二唑 [5378-34-7]

喹醛酰氯 [50342-01-3]

4-[3-(甲磺酰基)苯基]-1-丙基哌啶 [346688-38-8]

5-羟基罗格列酮D4 [1246817-46-8]

[2-甲基-3-(4-甲基-4H-1,2,4-三唑-3-基)苯基]胺 [933918-98-0]

羟基亚乙基二膦酸二钠 [7417-83-7]

4-[2,2,6-三甲基-7-氧杂二环[4.1.0]庚-1-基]-3-丁烯-2-酮 [23267-57-4]

2-溴-3-氨基-5-氟吡啶 [884495-03-8]

2,3-二甲基-4-(2,2,2-三氟乙基)吡啶-N-氧化物 [103577-61-3]

1-THP-4-吡唑硼酸频哪醇酯 [1003846-21-6]

6(2,2,2-三氟乙氧基)吡啶-3-羧酸 [175204-90-7]

4-(4-甲氧基苯基)-4-羟基哌啶 [50329-87-8]

青霉素V [87-08-1]

苯基环戊基甲胺 [23459-36-1]

2-溴-1-(2-呋喃)-1-乙酮 [15109-94-1]

2-甲基-5-苯基呋喃-3-羰酰氯 [175276-57-0]

2,2,3,3,4,4-六氟-4-[(三氟乙烯基)氧基]丁酸钠与四氟乙烯的聚合物 [69531-49-3]

4,6-癸二炔 [16387-71-6]

CIS-十氢-1H,6H-3A,5A,8A,10A-四氮杂芘 [74199-16-9]

3-(二甲基氨基)苄醇 [23501-93-1]

2,2-双(3-氨基苯基)六氟丙烷 [47250-53-3]

脱蛋白质的肝提取物 [93384-26-0]

(S)-3-氨基-3-(2-氰基苯基)丙酸 [789485-80-9]

苦味酸芴 [64580-92-3]

肼二氢溴酸盐 [23268-00-0]

FMOC-D-环丁基丙氨酸