(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸  51424-66-9 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸

CAS No.:  51424-66-9

结构式:  51424-66-9

分子式:  C22H32O4

分子量:  360.49

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

二丁基月桂酰谷氨酰胺 [63663-21-8]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

三乙烯二胺 [280-57-9]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

环丙胺 [765-30-0]

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸

Contact us

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸 51424-66-9 (-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸;(-)-3Β-乙酰氧基-5-本胆烯酸

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸 51424-66-9    51424-66-9 C22H32O4

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸

2-碘-3-甲基苯甲酸 [108078-14-4]

氯化锶六水合物 [10025-70-4]

4-叔丁基苯甲酸乙烯酯 [15484-80-7]

NΑ-DL-丙氨酰基-DL-天冬酰胺酸 [1999-41-3]

反式-4-苯基吡咯烷-3-羧酸甲酯 [156469-70-4]

4-(1H-吡唑基)苯腈 [25699-83-6]

N-羧基-异亮氨酸甲酯 [2256-76-0]

间氯苯甘氨酸 [7292-71-9]

醋酸齐考诺肽 [107452-89-1]

1-癸氧基-1-硝基-L-艾杜糖醇半水化合物,99% [105499-37-4]

4-TERT-ANYL-2,6-DINITROPHENOL [4097-50-1]

2-氨基-4-(3-吡啶基)噻唑 [30235-27-9]

2-ethylpyridine-4-carboxylic acid [3376-96-3]

4-甲氧基-6-甲基-5-硝基-2-(三氟甲基)喹啉 [175203-62-0]

4-PYRIDIN-2-YL-2H-PYRAZOL-3-YLAMINE [57999-11-8]

2,6-二溴-4-硝基甲苯 [110127-07-6]

4-PYRIDIN-4-YL-BUTYRAMIDINE [887577-32-4]

4-Pyrimidinecarboximidamide,N-hydroxy- [51285-11-1]

光色素 [1086-80-2]

3,5-二苯基吡唑 [1145-01-3]

4-TERT-BUTYLDIHOMOOXACALIX[4!ARENE [72251-68-4]

3-(N-BOC-氨甲基)苯基硼酸 [199609-62-6]

黄曲霉毒素 G2 [7241-98-7]

金刚烷-1-甲脒盐酸盐 [50417-14-6]

N-乙酰胞嘧啶 [3768-18-1]

4-十四烷基苯胺 [91323-12-5]

(-)-3-Β-乙酰-5-原烯酸