1H-吡唑并[4,3-B]吡啶-3(2H)-酮  51617-92-6 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  1H-吡唑并[4,3-B]吡啶-3(2H)-酮

CAS No.:  51617-92-6

结构式:  51617-92-6

分子式:  C6H5N3O

分子量:  135.12

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

1H-吡唑并[4,3-B]吡啶-3(2H)-酮

环丙胺 [765-30-0]

丙酮肟 [127-06-0]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

5-溴-2,4-二氯嘧啶 [36082-50-5]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

1H-吡唑并[4,3-B]吡啶-3(2H)-酮

Contact us

1H-吡唑并[4,3-B]吡啶-3(2H)-酮 51617-92-6 1H-吡唑并[4,3-B]吡啶-3(2H)-酮;1,2-二氢-3H-吡唑并[4,3-B]吡啶-3-酮

1H-吡唑并[4,3-B]吡啶-3(2H)-酮 51617-92-6    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

1H-吡唑并[4,3-B]吡啶-3(2H)-酮

2-(4-甲酰基-3-羟苯基)乙酸甲酯 [1257397-40-2]

笼状 CA2+ 通道拮抗剂 [154026-67-2]

N-甲基脯氨酰胺盐酸盐 [137693-34-6]

(S)-3-哌啶甲酸乙酯-D-酒石酸盐 [163343-71-3]

2-氨基-4-[(2-N-苯二甲酰亚氨基)乙基]噻唑盐酸盐 [137118-00-4]

1-氯-4-(4-氟苯基)酞嗪 [155937-28-3]

5-乙氧基-2-吡啶甲醇 [133238-82-1]

6-溴-8-氟咪唑并[1,2-A]吡啶-2-羧酸乙酯 [1260763-32-3]

5-溴-4-氟-2-硝基苯甲醛 [213382-45-7]

光可聚合单体 [150809-89-5]

3-氯-8-硝基异喹啉 [1374652-50-2]

N-(4-氟苄基)乙烷-1,2-二胺 [2070-85-1]

4-苯甲酰苯硼酸 [268218-94-6]

1-(四氢-2H-吡喃-2-基)-1H-咪唑 [161014-15-9]

4-氯噻唑并[4,5-C]吡啶 [214045-74-6]

(S)-2,2'-二羟基-1,1'-联萘基-3,3'-二醛基 [141779-46-6]

3-(2-咪唑基)苯胺盐酸盐 [1261269-04-8]

4-甲氨基-6-氯烟酸盐 [1256785-40-6]

5-溴-4-氯-7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶 [22276-95-5]

三磷酸腺苷二钠 [34383-10-3]

丁草胺 [23184-66-9]

2,3,6-Tribromopyridine [2402-92-8]

4-羰基戊酰氯 [1490-24-0]

5-甲基水杨酸 [89-56-5]

5-噁-2-氮杂螺[3.4]辛烷草酸盐 [145309-24-6]

N-甲基哌啶-2-甲醛 [13493-88-4]

1H-吡唑并[4,3-B]吡啶-3(2H)-酮