DL-色氨酸  54-12-6 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  DL-色氨酸

CAS No.:  54-12-6

结构式:  54-12-6

分子式:  C11H12N2O2

分子量:  204.23

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

DL-色氨酸

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

5-溴-2,4-二氯嘧啶 [36082-50-5]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

DL-色氨酸

Contact us

DL-色氨酸 54-12-6 DL-β-(3-吲哚基)-α-氨基丙酸;混旋色氨酸;DL-2-氨基-3-吲哚基-1-丙酸;DL-氨基吲哚丙酸;DL-色氨基酸;DL-胰化蛋白氨基酸;DL-色氨酸;(+/-)-2-氨基-3-(3-吲哚基)丙酸

DL-色氨酸 54-12-6    DL-β-(3-吲哚基)-α-氨基丙酸|混旋色氨酸|DL-2-氨基-3-吲哚基-1-丙酸|DL-氨基吲哚丙酸|DL-色氨基酸|DL-胰化蛋白氨基酸|DL-色氨酸|(+/-)-2-氨基-3-(3-吲哚基)丙酸

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

DL-色氨酸

5-羟基吲哚 [1953-54-4]

N-乙酰-DL-亮氨酸 [99-15-0]

6-氯烟酸 [5326-23-8]

6-氟吲哚 [399-51-9]

氰化苄 [140-29-4]

对乙酰氨基苯磺酰氯 [121-60-8]

N-(1,4-苯并二烷-2-羰基)哌嗪 [70918-00-2]

DL-苹果酸 [617-48-1]

2-氧化吲哚-5-甲酸甲酯 [199328-10-4]

5-硝基异喹啉 [607-32-9]

6-氯-1,3-二甲基脲嘧啶 [6972-27-6]

消旋盐酸甲基麻黄碱 [18760-80-0]

哌啶-2-硫酮 [13070-01-4]

头孢他啶侧链酸 [86299-47-0]

2-苯基丙酸 [492-37-5]

3,4-乙烯二氧噻吩 [126213-50-1]

伏格列波糖 [83480-29-9]

(R)-1-(4-硝基苯基)-乙胺 [22038-87-5]

L-鸟氨酸 alpha-酮戊二酸 (1:1) [5191-97-9]

苯乙酸 [103-82-2]

5-甲基吲哚 [614-96-0]

非布索坦 [144060-53-7]

5-氟吲哚啉 [2343-22-8]

5-甲氧基吲哚-3-甲醛 [10601-19-1]

6-氰基吲哚啉 [15861-35-5]

硫氢化钠 [16721-80-5]

DL-色氨酸