5Β-胆烷酸  546-18-9 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  5Β-胆烷酸

CAS No.:  546-18-9

结构式:  546-18-9

分子式:  C24H40 O2

分子量:  360.57

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

5Β-胆烷酸

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

环丙酰胺 [6228-73-5]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

轮环藤宁 [294-90-6]

吩嗪 [92-82-0]

5Β-胆烷酸

Contact us

5Β-胆烷酸 546-18-9 5B-胆烷酸

5Β-胆烷酸 546-18-9    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

5Β-胆烷酸

2-氯-4-甲基-6-硝基苯胺 [5465-33-8]

二羟基苯甲酸乙酯 [54640-04-9]

2-叔丁基咪唑 [36947-69-0]

Α-可鲁勃林 [509-44-4]

3,5-二溴-4-羟基苯乙酮 [2887-72-1]

2,5-二溴对苯二甲酸二甲酯 [18014-00-1]

2-甲基-2-丙烯酸十八碳酯与2-丙烯酸异辛酯和2-丙烯酸的聚合物 [70425-89-7]

(5-巯基苯并咪唑-2-基)氨基甲酸甲酯 [79213-76-6]

1-环戊基-1H-吡唑-5-胺 [3702-09-8]

N-CBZ-2-氨基-3-苯基丙胺 [92586-48-6]

二异丙基磷化氢 [20491-53-6]

苯基对甲苯磺酸 [640-57-3]

对苄氨基苯酚 [103-14-0]

苯并环丁烯-1-羧酸 [14381-41-0]

2-(甲基硫代)苯甲酸甲酯 [3704-28-7]

青霉素 V 二苄乙二胺 [63690-57-3]

己二酸与1,4-丁二醇和1,6-己二醇的聚合物 [25214-15-7]

3-氯金刚烷-1-甲酰胺 [6240-08-0]

氯苯扎利 [63329-53-3]

D-乳酸氧化酶 [61461-65-2]

螺二環己烷 [180-43-8]

3-(1-甲基乙基)-1H-2,1,3-苯并噻二嗪-4(3H)-酮的2,2-二氧化物与N-二甲胺的化合物英文名称:1H-2,1,3-Benzothiadiazin-4(3H)-one,3-(1-methylethyl)-,2,2-dioxide,compd.withN-methylmethanamine [50930-44-4]

鸟苷(2→5)腺苷铵盐 [103192-47-8]

5-叔丁基基-异噁唑-3-甲酸乙酯 [91252-54-9]

山梨坦硬脂酸酯 [5093-91-4]

1-(4-三氟甲基苯基)哌啶-4-醇 [681508-70-3]

5Β-胆烷酸