2-(β-羟乙基)氨基-5-硝基苯氧乙醇  59820-43-8 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  2-(β-羟乙基)氨基-5-硝基苯氧乙醇

CAS No.:  59820-43-8

结构式:  59820-43-8

分子式:  C10H14N2O5

分子量:  242.23

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

2-(β-羟乙基)氨基-5-硝基苯氧乙醇

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

轮环藤宁 [294-90-6]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

2-(β-羟乙基)氨基-5-硝基苯氧乙醇

Contact us

2-(β-羟乙基)氨基-5-硝基苯氧乙醇 59820-43-8 N-[2-(2-羟基乙氧基)-4-硝基苯基]乙醇胺;HC 黄 NO. 4;N,O-二(2-羟乙基)-2-氨基-5-硝基苯酚;2-(3-硝基-6-(2-羟乙基)氨基苯氧基乙醇

2-(β-羟乙基)氨基-5-硝基苯氧乙醇 59820-43-8 染发剂   N-[2-(2-羟基乙氧基)-4-硝基苯基]乙醇胺|HC 黄 NO. 4|59820-43-8|C10H14N2O5

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

2-(β-羟乙基)氨基-5-硝基苯氧乙醇

2,3-吡嗪二羧酸酐 [4744-50-7]

三甲基氯硅烷 [75-77-4]

5-氯吲哚-2-羧酸乙酯 [4792-67-0]

3-甲胺基丙腈 [693-05-0]

L-精氨酸 L-天门冬氨酸 [7675-83-4]

邻羟基肉桂酸 [614-60-8]

DL-苏氨酸 [80-68-2]

4-溴-5-甲基靛红 [147149-84-6]

5-甲氧基吲哚-3-乙腈 [2436-17-1]

6-溴吲哚 [52415-29-9]

6-羟基-1-茚酮 [62803-47-8]

5-甲基-2-苯基-1,3,2-二氧硼杂环-5-甲酸 [839720-60-4]

奥卡西平 [28721-07-5]

3-氰基吲哚 [5457-28-3]

6-溴己酸 [4224-70-8]

2-氨基-5-氯-3-甲基苯甲酸 [20776-67-4]

藜芦酸 [93-07-2]

D-苏氨酸 [632-20-2]

谷氨酸 [56-86-0]

3,4-二羟基苯甲酸乙酯 [3943-89-3]

2,4-二甲氧基肉桂酸 [6972-61-8]

4-溴吲哚 [52488-36-5]

避蚊胺 [134-62-3]

4-甲氧基-2,3,6-三甲基苯甲醛 [54344-92-2]

5-硝基吲哚 [6146-52-7]

4-(反式-4-乙基环己基)苯酚 [89100-78-7]

2-(β-羟乙基)氨基-5-硝基苯氧乙醇