2-(β-羟乙基)氨基-5-硝基苯氧乙醇  59820-43-8 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  2-(β-羟乙基)氨基-5-硝基苯氧乙醇

CAS No.:  59820-43-8

结构式:  59820-43-8

分子式:  C10H14N2O5

分子量:  242.23

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

2-(β-羟乙基)氨基-5-硝基苯氧乙醇

丙酮肟 [127-06-0]

轮环藤宁 [294-90-6]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

二丁基月桂酰谷氨酰胺 [63663-21-8]

环丙胺 [765-30-0]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

2-(β-羟乙基)氨基-5-硝基苯氧乙醇

Contact us

2-(β-羟乙基)氨基-5-硝基苯氧乙醇 59820-43-8 N-[2-(2-羟基乙氧基)-4-硝基苯基]乙醇胺;HC 黄 NO. 4;N,O-二(2-羟乙基)-2-氨基-5-硝基苯酚;2-(3-硝基-6-(2-羟乙基)氨基苯氧基乙醇

2-(β-羟乙基)氨基-5-硝基苯氧乙醇 59820-43-8 染发剂   N-[2-(2-羟基乙氧基)-4-硝基苯基]乙醇胺|HC 黄 NO. 4|59820-43-8|C10H14N2O5

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

2-(β-羟乙基)氨基-5-硝基苯氧乙醇

DL-苏氨酸 [80-68-2]

9-溴-1-壬醇 [55362-80-6]

(2R,4S)-N-BOC-4-氟-D-脯氨酸 [203866-14-2]

吲哚-5-甲酸甲酯 [1011-65-0]

乙二胺四乙酸二钠镁盐 [14402-88-1]

DL-白氨酸 [328-39-2]

反-1-苯甲酰-4-苯基-L-脯氨酸 [120851-71-0]

反式-4-戊基环己基苯甲酸 [65355-30-8]

N-乙酰-L-瓜氨酸 [33965-42-3]

(2S)-2-[二苯基[(三甲基硅酯)氧基]甲基]-吡咯烷 [848821-58-9]

2,2',4,4'-四羟基二苯甲酮 [131-55-5]

N-乙酰-DL-谷氨酸 [5817-08-3]

2,2'-联二硫基双[N-甲基苯甲酰胺] [2527-58-4]

4-氰基吲哚啉 [16136-52-0]

L-鸟氨酸盐酸盐 [3184-13-2]

溴己烷 [111-25-1]

2,4-二氯苯乙酮 [2234-16-4]

4-硝基吲哚 [4769-97-5]

奥卡西平 [28721-07-5]

DL-焦谷氨酸 [149-87-1]

重酒石酸去氧肾上腺素 [17162-39-9]

邻氨基苯甲酸甲酯 [134-20-3]

4-异丙基苯甲酸 [536-66-3]

(2S,5S)-(-)-5-苄基-3-甲基-2-(5-甲基-2-呋喃基)-4-咪唑啉酮 [415678-40-9]

5-羧基吲哚啉 [15861-30-0]

7-氨基吲哚 [5192-04-1]

2-(β-羟乙基)氨基-5-硝基苯氧乙醇