D-组胺盐酸盐一水合物  6341-24-8 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  D-组胺盐酸盐一水合物

CAS No.:  6341-24-8

结构式:  6341-24-8

分子式:  C6H12ClN3O3

分子量:  209.63

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

D-组胺盐酸盐一水合物

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

环丙胺 [765-30-0]

5-溴-2,4-二氯嘧啶 [36082-50-5]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

二丁基月桂酰谷氨酰胺 [63663-21-8]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

环丙酰胺 [6228-73-5]

D-组胺盐酸盐一水合物

Contact us

D-组胺盐酸盐一水合物 6341-24-8 D-组胺盐酸盐单水合物;D-组氨酸单盐酸盐,一水;D-组氨酸一盐酸盐;D-组氨酸盐酸盐;D-组胺盐酸盐一水合物;D-组氨酸盐酸盐一水合物;D-组氨酸单盐酸盐一水合物;D-组氨酸合盐酸一水

D-组胺盐酸盐一水合物 6341-24-8    D-组胺盐酸盐单水合物|D-组氨酸单盐酸盐,一水|D-组氨酸一盐酸盐|D-组氨酸盐酸盐|D-组胺盐酸盐一水合物

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

D-组胺盐酸盐一水合物

左旋肉碱富马酸盐 [90471-79-7]

洛索洛芬 [68767-14-6]

5-乙基-2-甲基-吡啶 [104-90-5]

氯化铵 [12125-02-9]

2,3-二氟苯甲醛 [2646-91-5]

2-羟基异丁酰胺 [13027-88-8]

5-溴吲哚-2-酮 [20870-78-4]

泮托拉唑 [102625-70-7]

L-叔亮氨酸 [20859-02-3]

DL-丙氨酸 [302-72-7]

5-溴烟酸 [20826-04-4]

3-氟-4-氧代哌啶-1-甲酸叔丁酯 [21108-50-8]

6,7-二甲氧基喹唑啉-4-酮 [13794-72-4]

5-甲基靛红 [608-05-9]

伊班膦酸钠 [138926-19-9]

2-甲基-2-羟基丙酸 [594-61-6]

4-甲氧基苯甲酰氯 [100-07-2]

D-(+)-苹果酸 [636-61-3]

3,6-二氯-4-甲基哒嗪 [19064-64-3]

乙二胺四乙酸二钠镁盐 [14402-88-1]

1-碘-3-氟-4-溴苯 [136434-77-0]

1,3,5,7-四甲基环四硅氧烷 [2370-88-9]

对乙酰氨基苯甲醛 [122-85-0]

6-氯吲哚 [17422-33-2]

吲哚-7-甲酸甲酯 [93247-78-0]

N-乙基正丁胺 [13360-63-9]

D-组胺盐酸盐一水合物