D-(+)-苹果酸  636-61-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  D-(+)-苹果酸

CAS No.:  636-61-3

结构式:  636-61-3

分子式:  C4H6O5

分子量:  134.09

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

D-(+)-苹果酸

丙酮肟 [127-06-0]

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

环丙酰胺 [6228-73-5]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

D-(+)-苹果酸

Contact us

D-(+)-苹果酸 636-61-3 (R)-羟基丁二酸;D-(+)-苹果酸;D(+)-苹果酸;D-苹果酸;R-羟基丁二酸;R-(+)-苹果酸;D-马来酸;D-(+)-苹果酸, 98+%

D-(+)-苹果酸 636-61-3    (R)-羟基丁二酸|D-(+)-苹果酸|D(+)-苹果酸|D-苹果酸|R-羟基丁二酸|R-(+)-苹果酸|D-马来酸|D-(+)-苹果酸, 98+%

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

D-(+)-苹果酸

碳酸钠 [497-19-8]

3-氟-4-苄基哌啶酮 [475152-19-3]

4-氨基吲哚 [5192-23-4]

1,4-环己烷二甲醇 [105-08-8]

5-羟基吡啶-2-羧酸 [15069-92-8]

肌酸乙酯盐酸盐 [15366-32-3]

6-甲酸甲酯吲哚-3-甲醛 [133831-28-4]

5-溴烟酸 [20826-04-4]

1-(2-四氢呋喃甲酰基)哌嗪氢溴酸盐 [63590-62-5]

4-氟-2-硝基甲苯 [446-10-6]

N-乙基哌嗪 [5308-25-8]

3,3-二苯基丙胺 [5586-73-2]

4-乙氧基苯甲酰胺 [55836-71-0]

4-氯-3-硝基喹啉 [39061-97-7]

丙二酸单对硝基苄酯 [77359-11-6]

4,7-二氟靛红 [749240-52-6]

对甲基苯硼酸 [5720-05-8]

N-正丁基马来酰亚胺 [2973-09-3]

6-乙氧基吲哚 [37865-86-4]

氯氮平 [5786-21-0]

赖氨酸乙酰水杨酸 [62952-06-1]

尼可地尔 [65141-46-0]

对甲氧基肉桂酸 [830-09-1]

3-(2,2,2-三甲基肼)甲基丙酸酯溴化物 [106966-65-0]

3-乙氧基丙腈 [2141-62-0]

3-[3-氟-4-(4-吗啉基)苯基]-5-羟甲基-(5R)-2-恶唑烷酮 [168828-82-8]

D-(+)-苹果酸