D-(+)-苹果酸  636-61-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  D-(+)-苹果酸

CAS No.:  636-61-3

结构式:  636-61-3

分子式:  C4H6O5

分子量:  134.09

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

D-(+)-苹果酸

二丁基月桂酰谷氨酰胺 [63663-21-8]

三乙烯二胺 [280-57-9]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

吩嗪 [92-82-0]

1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸 [60239-18-1]

环丙酰胺 [6228-73-5]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

环丙胺 [765-30-0]

D-(+)-苹果酸

Contact us

D-(+)-苹果酸 636-61-3 (R)-羟基丁二酸;D-(+)-苹果酸;D(+)-苹果酸;D-苹果酸;R-羟基丁二酸;R-(+)-苹果酸;D-马来酸;D-(+)-苹果酸, 98+%

D-(+)-苹果酸 636-61-3    (R)-羟基丁二酸|D-(+)-苹果酸|D(+)-苹果酸|D-苹果酸|R-羟基丁二酸|R-(+)-苹果酸|D-马来酸|D-(+)-苹果酸, 98+%

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

D-(+)-苹果酸

L-鸟氨酸 alpha-酮戊二酸 (1:1) [5191-97-9]

L-精氨酸 alpha-酮戊二酸盐 [16856-18-1]

6-甲氧基吲哚啉 [7556-47-0]

间硝基苯甲酸 [121-92-6]

西咪替丁二缩物 [52378-40-2]

天冬氨酸钙 [10389-09-0]

西洛他唑 [73963-72-1]

盐酸阿夫唑嗪 [81403-68-1]

3,6-二氯哒嗪-4-羧酸 [51149-08-7]

硝酸钠 [7631-99-4]

3,4-乙烯二氧噻吩 [126213-50-1]

吲哚-5-羧酸乙酯 [32996-16-0]

盐酸普鲁卡因胺 [614-39-1]

7-羟基吲哚 [2380-84-9]

1-溴-3-甲氧基丙烷 [36865-41-5]

交联聚乙烯基吡咯烷酮 [25249-54-1]

(S)-4-苄基-2-恶唑烷酮 [90719-32-7]

γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷 [18171-19-2]

2-氯-5-硝基苯甲酸 [2516-96-3]

1-(2-羟乙基)哌嗪 [103-76-4]

尼可地尔 [65141-46-0]

3-[3-氟-4-(4-吗啉基)苯基]-5-[[(甲磺酰基)氧基]甲基]-2-恶唑烷酮 [858344-36-2]

5-甲氧基吲哚-3-甲醛 [10601-19-1]

N-异丙基马来酰亚胺 [1073-93-4]

6-溴吲哚 [52415-29-9]

5-溴烟酸 [20826-04-4]

D-(+)-苹果酸