α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯)  67674-67-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯)

CAS No.:  67674-67-3

结构式:  67674-67-3

分子式:  C7H22O2Si3

分子量:  222.50

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯)

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

丙酮肟 [127-06-0]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

轮环藤宁 [294-90-6]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

吩嗪 [92-82-0]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯)

Contact us

α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯)  67674-67-3 α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯);聚醚改性三硅氧烷;端聚醚聚二甲基硅氧烷;氮,氮,氮‘,氮-四甲基-氮‘-[三甲氧基硅基丙基]胍

α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯)  67674-67-3    67674-67-3|C7H22O2Si3|α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯) |

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯)

2-溴-4-三氟甲基苯酚 [81107-97-3]

1-十六烯 [629-73-2]

硅氟化镁 [60950-56-3]

2,8-双(三氟甲基)-4-羟基喹啉 [35853-41-9]

1,1.3,3-三甲基丙烯酸 [14542-93-9]

4,4'-二氨基二苯甲酮 [611-98-3]

3,3-二甲基-1-丁烯 [558-37-2]

2-溴-4-甲基苯酚 [6627-55-0]

4-硝基苯肼 [636-97-5]

6-甲氧基-1-萘满酮 [1078-19-9]

乙酰丙酮铪 [17475-67-1]

六氟-2,4-乙酰丙酮镨(III) [47814-20-0]

乙酰丙酮铥三水合物 [14589-44-7]

3,4'-二氯苯丙酮 [3946-29-0]

铋六氟-2,4-戊二酮酸,97+% [142617-56-9]

二苯基磷酸 [1707-03-5]

1,4,5,8-萘四甲酸酐 [81-30-1]

4-丙烯氧基-2-羟基二苯甲酮 [2549-87-3]

N-乙基-N-氯乙基苯胺 [92-49-9]

喷他脒羟乙磺酸盐 [140-64-7]

三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酸)铋 [142617-53-6]

苯甲酰丙酮铬(III) [16432-36-3]

异辛酸钙 [136-51-6]

三氟甲烷磺酸甲酯 [333-27-7]

3,3'-双(三氟甲基)二苯基甲烷 [86845-35-4]

1-氯甲基-4-(甲基磺酰氯)苯 [40517-43-9]

α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯)