α-(4-甲氧基苯甲酰基)- α-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺  70950-45-7 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  α-(4-甲氧基苯甲酰基)- α-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺

CAS No.:  70950-45-7

结构式:  70950-45-7

分子式:  C41H50ClN3O8

分子量:  748.31

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

α-(4-甲氧基苯甲酰基)- α-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

三乙烯二胺 [280-57-9]

α-(4-甲氧基苯甲酰基)- α-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺

Contact us

α-(4-甲氧基苯甲酰基)- α-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺 70950-45-7 alpha-(4-甲氧基苯甲酰基)-alpha-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺

α-(4-甲氧基苯甲酰基)- α-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺 70950-45-7    70950-45-7|C41H50ClN3O8|

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

α-(4-甲氧基苯甲酰基)- α-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺

苯基磷酸二氯酯 [770-12-7]

杀铃脲 [64628-44-0]

DL-别苏氨酸 [144-98-9]

富马酸单乙酯酰氯 [26367-48-6]

6-氯靛红酸酐 [24088-81-1]

螺内酯 [52-01-7]

N-乙酰-DL-亮氨酸 [99-15-0]

新利司他 [282526-98-1]

邻硝基苯甲醇 [612-25-9]

米诺地尔 [38304-91-5]

2-氯烟酸 [2942-59-8]

7-氯吲哚-2-酮 [25369-33-9]

5-羟基-1-茚酮 [3470-49-3]

5-溴烟酸 [20826-04-4]

2-甲基吲哚啉 [6872-06-6]

L-鸟氨酸盐酸盐 [3184-13-2]

D-组氨酸 [351-50-8]

交联聚乙烯基吡咯烷酮 [25249-54-1]

碘化钾 [7681-11-0]

卡洛芬 [53716-49-7]

L-精氨酸盐酸盐 [1119-34-2]

4-氮杂吲哚 [272-49-1]

D-焦谷氨酸 [4042-36-8]

Cbz-环己基-L-甘氨酸 [69901-75-3]

3-甲基吲哚酮 [1504-06-9]

4-乙炔基苯乙醚 [79887-14-2]

α-(4-甲氧基苯甲酰基)- α-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺