α-(4-甲氧基苯甲酰基)- α-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺  70950-45-7 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  α-(4-甲氧基苯甲酰基)- α-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺

CAS No.:  70950-45-7

结构式:  70950-45-7

分子式:  C41H50ClN3O8

分子量:  748.31

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

α-(4-甲氧基苯甲酰基)- α-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

轮环藤宁 [294-90-6]

1-(3-羟基苯基)-2-[甲基(苯基甲基)氨基]乙酮 [56917-44-3]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

二丁基月桂酰谷氨酰胺 [63663-21-8]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

α-(4-甲氧基苯甲酰基)- α-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺

Contact us

α-(4-甲氧基苯甲酰基)- α-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺 70950-45-7 alpha-(4-甲氧基苯甲酰基)-alpha-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺

α-(4-甲氧基苯甲酰基)- α-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺 70950-45-7    70950-45-7|C41H50ClN3O8|

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

α-(4-甲氧基苯甲酰基)- α-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺

6-溴吲哚 [52415-29-9]

甲醇钠 [124-41-4]

呫吨-9-羧酸 [82-07-5]

卡比吗唑 [22232-54-8]

双环氧化丁二烯 [1464-53-5]

N-苄基哌啶酮 [3612-20-2]

1,1-环己基二乙酸单酰胺 [99189-60-3]

碘化钠 [13517-06-1]

R-碳酸丙烯酯 [16606-55-6]

三水醋酸钠 [6131-90-4]

2-羟基-3-硝基-5-氟吡啶 [136888-20-5]

2-(7-甲氧基萘-1-基)乙腈 [138113-08-3]

D-对羟基苯甘氨酸甲酯盐酸盐 [57591-61-4]

4-氯吲哚-2-酮 [20870-77-3]

(S)-(-)-1,1,2-三苯基-1,2-乙二醇 [108998-83-0]

2,2'-二羟基-4,4'-二甲氧基二苯甲酮-5,5'-二磺酸钠 [76656-36-5]

吲哚-7-甲醛 [1074-88-0]

去氧肾上腺素碱 [59-42-7]

2-氨基-4,5-二氟苯甲酸甲酯 [207346-42-7]

4-甲基肉桂酸 [1866-39-3]

D-色氨酸 [153-94-6]

5-甲氧基吲哚啉 [21857-45-4]

7-溴吲哚啉 [62813-85-8]

L-脯氨酸 [147-85-3]

DL-半胱氨酸 [3374-22-9]

DL-赖氨酸盐酸盐 [70-53-1]

α-(4-甲氧基苯甲酰基)- α-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺