(Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-甲氧羰基甲氧亚氨基乙酸  80544-17-8 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-甲氧羰基甲氧亚氨基乙酸

CAS No.:  80544-17-8

结构式:  80544-17-8

分子式:  C8H9N3O5S

分子量:  259.24

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-甲氧羰基甲氧亚氨基乙酸

轮环藤宁 [294-90-6]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

环丙胺 [765-30-0]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

三乙烯二胺 [280-57-9]

吩嗪 [92-82-0]

二氨基马来腈 [1187-42-4]

(Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-甲氧羰基甲氧亚氨基乙酸

Contact us

(Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-甲氧羰基甲氧亚氨基乙酸 80544-17-8 头孢克肟侧链酸;头孢克肟中间体;(Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-甲氧羰基甲氧亚氨基乙酸;MICA ACID头孢克肟侧链酸(甲酸)

(Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-甲氧羰基甲氧亚氨基乙酸 80544-17-8    80544-17-8|C8H9N3O5S|(Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-甲氧羰基甲氧亚氨基乙酸|

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-甲氧羰基甲氧亚氨基乙酸

3,5-二甲基-2-吡咯甲醛 [2199-58-8]

苄基三乙基溴化铵 [5197-95-5]

绿原酸 [327-97-9]

丙氨酸甲酯盐酸盐 [2491-20-5]

二硫代磷酸二乙酯 [298-06-6]

对甲苯基氯化亚硫代甲酸 [937-63-3]

(十八烷-9-烯基乙酰乙酸根合-O1’,O3)二丙烷-2-醇合铝 [80481-35-2]

乙醇铪 [13428-80-3]

3-三氟甲基吡啶 [3796-23-4]

二(2-乙酸己酯)钡 [2457-01-4]

三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酸)铋 [142617-53-6]

4-甲基苯肼盐酸盐 [637-60-7]

3-溴庚烷 [1974-05-6]

四羟甲基氯化磷THPC [124-64-1]

苯并噻吩-2-羧酸 [6314-28-9]

1-溴-3-苯基丙烷 [637-59-2]

4,4'-联苯二甲醛 [66-98-8]

4-甲基-2-氧代戊酸 [816-66-0]

2-溴苯基异硫氰酸酯 [13037-60-0]

乙酰丙酮酸铜 [13395-16-9]

2-羟甲基-3,4-二甲氧基吡啶 [72830-08-1]

3'-甲基苯氧基乙酰胺 [10017-53-5]

无水氯化铜 [7447-39-4]

硝基乙烷 [79-24-3]

溴化亚铜 [7787-70-4]

7-甲氧基-1-萘满酮 [6836-19-7]

(Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-甲氧羰基甲氧亚氨基乙酸