5-Heptenoic acid,7-[hexahydro-2-(3-hydroxy-4-phenylbutyl)-7-oxo-1H-azepin-1-yl]-, (5Z)-  875300-03-1 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  5-Heptenoic acid,7-[hexahydro-2-(3-hydroxy-4-phenylbutyl)-7-oxo-1H-azepin-1-yl]-, (5Z)-

CAS No.:  875300-03-1

结构式:  875300-03-1

分子式:  C23H33NO4

分子量:  

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

5-Heptenoic acid,7-[hexahydro-2-(3-hydroxy-4-phenylbutyl)-7-oxo-1H-azepin-1-yl]-, (5Z)-

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

3,3'-二氨基联苯胺 [91-95-2]

5-溴-2,4-二氯嘧啶 [36082-50-5]

邻氨基二苯胺 [534-85-0]

三乙烯二胺 [280-57-9]

噻吩-2-甲酸 [527-72-0]

吩嗪 [92-82-0]

1,4-丁二磺酸钠 [36589-61-4]

环丙酰胺 [6228-73-5]

5-Heptenoic acid,7-[hexahydro-2-(3-hydroxy-4-phenylbutyl)-7-oxo-1H-azepin-1-yl]-, (5Z)-

Contact us

5-Heptenoic acid,7-[hexahydro-2-(3-hydroxy-4-phenylbutyl)-7-oxo-1H-azepin-1-yl]-, (5Z)- 875300-03-1 

5-Heptenoic acid,7-[hexahydro-2-(3-hydroxy-4-phenylbutyl)-7-oxo-1H-azepin-1-yl]-, (5Z)- 875300-03-1    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

5-Heptenoic acid,7-[hexahydro-2-(3-hydroxy-4-phenylbutyl)-7-oxo-1H-azepin-1-yl]-, (5Z)-

4-Piperidinol, 4-[(2-benzothiazolylamino)methyl]-1-(2-phenoxyethyl)- [106243-96-3]

1H-Indole-2-carboxamide,5-chloro-N-[(3-hydroxyphenyl)methyl]-3-(phenylsulfonyl)- [158561-06-9]

1H-Indole, 2-[4-(2-phenylethyl)phenyl]-7-(phenylmethyl)- [838862-60-5]

Carbamic acid, (1,1-dimethylethyl)hydroxy-, phenyl ester [68883-35-2]

Butanenitrile, 3-methyl-4-(phenylmethoxy)-, (3R)- [104265-24-9]

Benzoic acid, 5-fluoro-2,3-bis(2-methoxyethoxy)-, methyl ester [838858-01-8]

3,5-dibromo-6-ethoxy-2-pyridinamine [1308677-44-2]

Carbamic acid, [(1S)-1-methyl-2-oxo-2-(1-piperidinyl)ethyl]-,1,1-dimethylethyl ester [113332-49-3]

6-bromo-2-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine [1201924-53-9]

4-AZIDOTETRAFLUOROBENZALDEHYDE [120384-18-1]

N-[3-(5-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)-2-methylphenyl]-2-(3,4-dimethylphenoxy)acetamide [5795-38-0]

2H-Pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-4-methyl-, (2S,4R)- [489469-25-2]

Butanamide, N-[4-[(2,3-dihydro-4-benzofuranyl)amino]phenyl]- [676656-56-7]

3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]azetidine;hydrochloride [1203683-17-3]

2-(2'-Bromophenoxy)tetrahydro-2h-Pyran [57999-46-9]

3-Hepten-1-one, 1,3-diphenyl-, (Z)- [139059-17-9]

Butanoic acid, 4-[hydroxy[2-oxo-2-(phenylmethoxy)ethyl]amino]-4-oxo- [655252-75-8]

tert-Butyl 3,4-dichloropyridin-2-ylcarbamate [1203499-43-7]

[(1s)-6-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-yl]acetonitrile [1201920-83-3]

Benzene, 5-(chloromethyl)-1-fluoro-2-methoxy-3-(phenylmethoxy)- [838856-91-0]

Benzoic acid, 4,4'-dithiobis[3-nitro-, 1,1'-dimethyl ester [579474-57-0]

1-Cyclohexene-1-carboxylic acid,4-(acetylamino)-5-amino-3-(phenylmethoxy)-, (3S,4S,5R)- [873926-27-3]

1,6-Dioxaspiro[4.4]non-2-ene-3-carboxylic acid, 2-methyl-7-oxo-, ethylester [139061-12-4]

Morpholine, 4-(1,3-diphenyl-1,3,5-hexatrienyl)-, (E,Z)- [139059-12-4]

3-Quinolinecarboxylic acid,1,4,5,6,7,8-hexahydro-2,7,7-trimethyl-4-(3-methyl-2-thienyl)-5-oxo-, ethylester [847547-85-7]

(e)-4-(4-methoxyphenyl)-2-methylbut-3-en-2-ol [57918-91-9]

5-Heptenoic acid,7-[hexahydro-2-(3-hydroxy-4-phenylbutyl)-7-oxo-1H-azepin-1-yl]-, (5Z)-