Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯  9050-83-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯

CAS No.:  9050-83-3

结构式:  9050-83-3

分子式:  

分子量:  

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

5-乙硫基四氮唑(ETT) [89797-68-2]

4-巯基苯基乙酸 [39161-84-7]

3-二乙氨基丙胺 [104-78-9]

1,4-噻恶烷 [15980-15-1]

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

丙烯基乙醚 [928-55-2]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷 [3964-18-9]

Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯

Contact us

Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯 9050-83-3 Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯

Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯 9050-83-3    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯

3-甲基-4-氨基苯甲酸叔丁酯 [934481-43-3]

二己酸-2,2-二[[(己酰基)氧]甲基]-1,3-二丙酯 [7445-47-8]

(Z)-9-十八烯酸2-甲基乙基酯 [112-11-8]

酮替芬杂质D [88456-70-6]

3-環辛烯酮 [4734-90-1]

[2,2-双(3,7-二甲基-6-辛烯基)氧]乙基苯 [67634-04-2]

(S)-ALFA-(氨乙基)-4-氟-苯甲醇 [473552-27-1]

1-碘二苯并呋喃 [857784-97-5]

3-氨基丙酰胺 [4726-85-6]

6-甲基吡啶-2-硫代酰胺 [175277-57-3]

3-氨基-5-氟苯甲酸甲酯 [884497-46-5]

草酰氯单烯丙酯 [74503-07-4]

1,1,4,4-四甲基-1,2,3,4-四氢萘 [6683-46-1]

(1R,2S,3R,4R,5S,6S)-2,4,6-三苄基肌醇 [114828-08-9]

1,2,3-丙三醇脱水甘油醚 [90529-77-4]

5-氨基-2-(3-氧代-4-吗啉基)-苯甲腈 [482308-11-2]

1,2,3,4-四氢-4-(三氟甲基)吡啶-5-羧酰胺 [175204-83-8]

6-氯咪唑并[1,2-a]吡啶-3-甲酸 [138642-97-4]

正庚基 2-乙酰氨基-3,4,6-O-三乙酰基-2-脱氧-BETA-D-吡喃葡萄糖苷 [115431-24-8]

4-乙酰基-5-溴嘧啶 [1245643-85-9]

3,4,5,6-四氢邻苯二甲酰亚胺 [4720-86-9]

2-硝基噻吩-4-腈 [42137-24-6]

2-菲甲醛 [26842-00-2]

锆试剂 [14940-68-2]

B-甘油磷酸钠 [100403-24-5]

异硬脂醇乳酸酯 [42131-28-2]

Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯