Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯  9050-83-3 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯

CAS No.:  9050-83-3

结构式:  9050-83-3

分子式:  

分子量:  

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯

3-丁烯-1-醇 [627-27-0]

环丙酰胺 [6228-73-5]

三乙烯二胺 [280-57-9]

环丙胺 [765-30-0]

邻硝基二苯胺 [119-75-5]

2-硝基丙烷 [79-46-9]

丙酮肟 [127-06-0]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

2-(3'-氯磺酰基-4'-氯苯甲酰)苯甲酸 [68592-12-1]

Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯

Contact us

Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯 9050-83-3 Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯

Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯 9050-83-3    

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯

6-甲基吡啶-2-硫代酰胺 [175277-57-3]

3-甲基-4-BOC氨基-哌啶 [473839-06-4]

2-羧甲基硫代苯甲酸 [135-13-7]

1,5-二氧杂环庚烷-2-酮 [35438-57-4]

1-正丁基苯并三唑 [708-43-0]

4-[(十八烷基氨基)羰基]苯甲酸 [5994-45-6]

3-(氯甲基)戊烷 [4737-41-1]

4-溴-3-甲硫基苯甲醚 [90532-02-8]

(5-溴-3-苯并[B]噻吩基)甲胺 [744985-64-6]

吡啶硫酮 [1121-30-8]

卡维地洛葡糖苷酸 [114869-83-9]

硫代苯并二氢吡喃-3-胺盐酸盐 [103659-74-1]

3-氨基-4-氯-N-(2-乙氧基苯基)苯甲酰胺 [791803-08-2]

1H,3H,5H-恶唑并[3,4-C]恶唑-7A(7H)甲醇 [6542-37-6]

(6-三氟甲基吡啶-3-基)三氟硼酸钾 [1245906-75-5]

甲氯西泮 [58662-84-3]

5-甲基-1,3,4-恶二唑-2-甲醛 [164024-09-3]

双(五甲基环戊烯)镍 [74507-63-4]

葡庚糖酸 [23351-51-1]

2-吗啉苯甲酸 [42106-48-9]

屈朋平 [34703-49-6]

4-苄氧基-3,5-二甲基苯硼酸 [333788-94-6]

2-菲甲醛 [26842-00-2]

4-(羟基汞)苯甲酸钠 [138-85-2]

2-溴-1,5-二甲基-1H-咪唑 [235426-31-0]

降龙涎香醚 [6790-58-5]

Α-氢-Ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰根合-1-甲苯