(R)-(+)-4-(2-氯苯基)-2-5,5-二甲基-2-羟基-1,3,2-二氧磷杂环己烷-2-氧化物  98674-87-4 的定制生产(定制合成)

DWChem.cn

产品名称:  (R)-(+)-4-(2-氯苯基)-2-5,5-二甲基-2-羟基-1,3,2-二氧磷杂环己烷-2-氧化物

CAS No.:  98674-87-4

结构式:  98674-87-4

分子式:  C11H14ClO4P

分子量:  276.65

如果您对该产品感兴趣,请联系我们:Contact us,我们将及时回复您。

优势产品

(R)-(+)-4-(2-氯苯基)-2-5,5-二甲基-2-羟基-1,3,2-二氧磷杂环己烷-2-氧化物

三乙烯二胺 [280-57-9]

轮环藤宁 [294-90-6]

2,4,5-三氟苯乙酸 [209995-38-0]

乙酰乙酸(2-甲氧基)乙酯 [22502-03-0]

4,5-二氰基咪唑 [1122-28-7]

2,3-二氯吡啶 [2402-77-9]

1,2-乙二磺酸二水合物 [5982-56-9]

5-溴-2,4-二氯嘧啶 [36082-50-5]

肉桂酸异丙酯 [7780-06-5]

N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺(清凉剂-23) [51115-67-4]

(R)-(+)-4-(2-氯苯基)-2-5,5-二甲基-2-羟基-1,3,2-二氧磷杂环己烷-2-氧化物

Contact us

(R)-(+)-4-(2-氯苯基)-2-5,5-二甲基-2-羟基-1,3,2-二氧磷杂环己烷-2-氧化物 98674-87-4 (R)-(+)-4-(2-氯苯基)-2-5,5-二甲基-2-羟基-1,3,2-二氧磷杂环己烷-2-氧化物;(R)-(+)-4-(2-氯苯基)-5,5-二甲基-2-羟基-1,3,2-二氧磷杂环己烷-2-氧化物;(R)-(+)-氯代环磷酸;(R)-(+)-4-(2-氯苯基)-2-羟基-5,5-二甲基-1,3,2-二氧磷杂环己烷 2-氧化物

(R)-(+)-4-(2-氯苯基)-2-5,5-二甲基-2-羟基-1,3,2-二氧磷杂环己烷-2-氧化物 98674-87-4    98674-87-4|C11H14ClO4P|(R)-(+)-4-(2-氯苯基)-2-5,5-二甲基-2-羟基-1,3,2-二氧磷杂环己烷-2-氧化物|

Contact us

以下产品也许您感兴趣:

(R)-(+)-4-(2-氯苯基)-2-5,5-二甲基-2-羟基-1,3,2-二氧磷杂环己烷-2-氧化物

盐酸硫胺 [67-03-8]

3-甲氧基苯甲酸甲酯 [5368-81-0]

2-溴苯甲酰氯 [7154-66-7]

菊酸乙酯 [97-41-6]

4-(三乙基胺)苯酰肼 [100139-54-6]

二水合锇酸钾 [10022-66-9]

6-羟基喹啉 [580-16-5]

硫酸氢钠 [10034-88-5]

硫酸铬铵十二水酯 [10022-47-6]

2-溴-5-醛基吡啶 [149806-06-4]

四氟化钒 [10049-16-8]

DL-酪氨酸 [39825-33-7]

2-溴-5-硝甲苯 [7149-70-4]

氧化钆 [12064-62-9]

3-氟-2-甲基苯胺 [443-86-7]

2-氟-4-碘苯甲酸 [124700-40-9]

3,5-二羟基苯甲酸甲酯 [2150-44-9]

2-溴-6-氯苯甲酸 [93224-85-2]

5-溴-2-氯烟酸 [29241-65-4]

alpha-己基肉桂醛 [101-86-0]

三唑钠 [41253-21-8]

4-(4-二甲胺基-1-对氟苯基-1-羟基丁基)-3-(羟甲基)苯腈 [103146-25-4]

3-丁烯基溴化镁 [7103-09-5]

3-(2-甲氧基苯基)丙酸 [6342-77-4]

6-氨基-2-吡啶甲酸 [23628-31-1]

4-氨基-2,6-二氯吡啶 [2587-02-2]

(R)-(+)-4-(2-氯苯基)-2-5,5-二甲基-2-羟基-1,3,2-二氧磷杂环己烷-2-氧化物